College van B&W Heemstede stelt conceptbegroting 2023 vast

In Heemstede zorgen we voor elkaar. Ambitieuze plannen in onzekere tijden

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag de conceptbegroting 2023 vastgesteld die aan de raad wordt voorgelegd. Het gaat om de programmabegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026. De begroting is een uitwerking van de kaderbrief, aangeboden in de vergadering van 7 juli en aangevuld met nieuwe ambities en investeringen voor 2023. De eerste 3 begrotingsjaren worden sluitend gepresenteerd. In 2026 verandert de financieringsstructuur van de rijksoverheid. Dit heeft grote gevolgen voor de inkomsten van de gemeente. Hierover wordt landelijk een brede discussie gevoerd met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), lokale overheden en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Nieuwe bestuursperiode

De begroting voor 2023 is de eerste voor deze gemeenteraad. De begroting 2023 is opgesteld in een onzekere tijd. Na de coronajaren 2020 en 2021 bestond de hoop op een stabiele toekomst na het overgangsjaar 2022. De gevolgen van oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende inflatie hebben echter grote invloed op huishoudens, ondernemers en de lokale overheid. Een ander gevolg van de oorlog is de komst van Oekraïense vluchtelingen en de versnelde opvang van statushouders.

Oplossingsgericht en transparant

Arianne de Wit, wethouder Financiën, over de begroting: “Door stijgende grondstofprijzen worden investeringen en onderhoud duurder. Dat verwerken we in de begroting. We zetten ons in om te voorkomen dat mensen letterlijk en figuurlijk in de kou komen te staan. Heemstede heeft nog altijd een zeer goed voorzieningenniveau en staat er ook financieel nog goed voor. We hebben wel te maken met grote uitdagingen, zoals de woonopgave, mobiliteit, natuurbehoud en de ambities voor een klimaatbestendig Heemstede. We zetten bijvoorbeeld sterk in op de isolatie van gebouwen om energie te besparen. We breiden het aantal energiecoaches uit, zodat wij inwoners hierbij kunnen ondersteunen.”

Daarnaast focust de begroting ook op een veilige leefomgeving en een stevige sociale basis voor iedereen. De uitgangspunten bij de aanpak daarvan zijn oplossingsgericht en transparant, licht de wethouder toe. “We willen uitvoering kunnen geven aan de opgaven waarvoor we staan. Dat vraagt om versterking van het fundament. We brengen de ambtelijke organisatie verder op orde en proberen in te spelen op de krappe arbeidsmarkt. We breiden de formatie flink uit om de ambities waar te kunnen maken. Dit is nodig om op alle terreinen voortgang te boeken.”