Gemeenteraad Heemstede bespreekt voorstel voor lokale steunmaatregelen corona

Om de gevolgen van de coronacrisis in Heemstede zoveel mogelijk te herstellen, stelt het college van B&W een verlenging en uitbreiding van lokale steunmaatregelen voor. Ook in Heemstede heeft de coronacrisis in verschillende opzichten zijn weerslag, zoals op economisch, sociaal-maatschappelijk en financieel gebied. Op basis van onderzoek onder inwoners naar de impact van corona is een herstelagenda gemaakt voor de korte en lange termijn. Lokale maatregelen zijn onder andere gericht op ondernemers, sport en cultuur, jeugd en het bestrijden van eenzaamheid. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de herstelagenda. Het voorstel wordt op 6 april in de commissie Samenleving besproken.

Ondernemers

Door de lockdown lijden veel ondernemers verlies aan omzet, terwijl de kosten doorlopen. De gemeente probeert hen hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen. De precariobelasting voor terrassen en uitstallingen wordt tot 1 juli 2021 met 100% verlaagd. Aan het eind van het tweede kwartaal wordt gekeken of deze maatregel mogelijk nog verlengd moet worden. Voor de weekmarkt betalen alleen de kraamhouders die daadwerkelijk op de markt staan; de non-foodkramen hoeven zolang zij noodgedwongen gesloten zijn het verschuldigde marktgeld niet te betalen. Ondernemers die hun pand van de gemeente huren, kunnen een korting op de huur krijgen van maximaal 50% (afhankelijk van de invloed die de coronamaatregelen op hun inkomsten hebben gehad).
Daarnaast wordt de raad voorgesteld een herstelsubsidie in het leven te roepen voor ondernemers in winkelgebieden. Het gaat om een subsidie van € 50.000, bedoeld voor initiatieven en activiteiten die een bijdrage leveren aan het herstel van het ondernemersklimaat in de winkelgebieden.

Verlenging overbruggingsregeling sport en cultuur

Maatschappelijke organisaties op het gebied van sport, cultuur en overige instellingen voelen de gevolgen van corona. Het gaat om organisaties die stevig verankerd zijn in de Heemsteedse samenleving. Deze organisaties konden al een lening krijgen om te voorkomen dat zij in liquiditeitsproblemen komen. Deze overbruggingsregeling loopt tot 1 juli 2021. Dit geldt overigens niet voor instellingen die al een gemeentelijke subsidie krijgen; voor hen gelden andere regelingen.

Eerdere maatregelen

Ook in 2020 kwam de gemeente al met lokale steun, bovenop de landelijke regelingen. Speciale aandacht was er voor jongeren; velen deden bijvoorbeeld mee aan de online activiteiten in de kerst- en voorjaarsvakantie.  En voor kwetsbare en oudere inwoners werd beeldbellen vanuit Plein1 mogelijk gemaakt; zo kon bijvoorbeeld een online kookworkshop plaatsvinden. Ook maatschappelijke partners organiseerden hybridevormen van ontmoeting, waaraan deelnemers zowel online als fysiek konden meedoen.
Wethouder Financiën en Economie Nicole Mulder: “Met de voorgestelde herstelagenda willen we nieuwe hulp bieden voor zowel de korte als de lange termijn. Hopelijk kunnen we daarmee bereiken dat iedereen na de coronacrisis weer volop in bedrijf kan.”
Wethouder Sjaak Struijf van Sport en Cultuur: “We willen dat ook al die organisaties die zo belangrijk zijn voor Heemstede straks weer volledig door kunnen gaan met hun activiteiten. Er is veel te doen op sportief en cultureel gebied in Heemstede en dat maakt het wonen hier zo fijn. Na deze crisis willen we dat graag samen voortzetten.”

Naar overzicht