Terugblik informatiebijeenkomst 12 april

Tijdens de informatiebijeenkomst op 12 april in het gemeentehuis hebben we twee mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers gepresenteerd. Dezelfde presentatie is ook gegeven aan de Dorpsraad Bennebroek.
In onderstaand overzicht staan de antwoorden op de gestelde vragen.

Algemeen

Hoe zijn de Bennebroekers geïnformeerd over deze avond? Het idee heerst dat er onvoldoende geïnformeerd is in Bennebroek en dat de belangen van Bennebroek onvoldoende zijn meegenomen in de locatiekeuze. 

De inwoners van Bennebroek binnen een straal van 750-1000 meter van beide locaties, hebben een brief met de uitnodiging ontvangen. We attenderen daarbij op het inspreekrecht dat men heeft voor de commissievergadering op 23 mei op het gemeentehuis van Heemstede. Wij nodigen iedereen van harte uit om in te spreken. Wij zullen dit ook richting de inwoners van Bennebroek onder de aandacht brengen.

Welke afstemming heeft er plaatsgevonden met het college van Bloemendaal? 

De gemeente Heemstede heeft contact gehad met de gemeente Bloemendaal voordat de locaties zijn aangedragen in de regio. Het contact hierover ging over de locaties die zijn aangedragen en de manier van communiceren hierover. De gemeente Heemstede heeft Bloemendaal op de hoogte gebracht van de inhoud van de brief en over de datum van verzending. Daarnaast is het verspreidingsgebied binnen Bennebroek gedeeld met Bloemendaal.

Waarom is de avond niet gecombineerd met de locaties van de gemeente Bloemendaal?

Elke locatie heeft zijn eigen proces. Deze twee locaties op de Leidsevaartweg liggen zo dicht bij elkaar dat we deze bij elkaar hebben gehouden. 

Wat is de reactie geweest van het college van Bloemendaal op het voorstel van de locaties?

 De gemeente Heemstede heeft overleg gehad met de gemeente Bloemendaal en samen de aanpak besproken. Dit ging vooral over de communicatie. De locatie is ter kennisneming aangenomen. 

Op welke wijze kunnen inwoners van Bennebroek inspreken in Heemstede? Is het niet logischer om de gemeenteraad van Bloemendaal ook bij dit voorstel te betrekken?

De verschillende gemeenteraden beslissen over de locaties binnen hun eigen gemeente. Over een locatie in Heemstede kan men inspreken in de commissievergadering van Heemstede op 23 mei 2023. Aanmelden voor het inspreken in de commissie Samenleving kan bij de griffier via griffie@heemstede.nl

Het regioplan gaat uit van asielzoekerscentra in alle gemeenten. Waarom wordt de gemeentegrens dan aangehouden wanneer het gaat om besluitvorming over deze locaties?  

Elke gemeenteraad in de regio wordt gevraagd om te reageren op het regioplan als geheel. Als u bijvoorbeeld opmerkingen heeft over het plan als geheel of over de manier van samenwerken onderling, dan kunt u daarvoor terecht bij de gemeente Bloemendaal (als u inwoner bent van de gemeente Bloemendaal). 
Als u opmerkingen heeft over de locaties aan de Leidsevaartweg, dan kunt u terecht bij de gemeente Heemstede. Omdat de locaties in Heemstede liggen, ligt de bevoegdheid hierover bij de gemeente Heemstede. 

Klopt het dat ook als spreidingswet niet wordt aangenomen, Heemstede doorgaat met deze locaties?

De gemeente Heemstede vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze mensen een plek te geven om te wonen. Ook als de spreidingswet niet wordt aangenomen is de gemeente Heemstede van plan asielzoekers op te nemen.

Heeft het COA na het afstemmen van een bestuursovereenkomst beslissingsbevoegdheid over de omvang van de opvanglocatie en het aantal asielzoekers? 

In een bestuursovereenkomst maken we afspraken over de aantallen en de omvang van de locatie. Het COA kan daarna de aantallen niet zelfstandig aanpassen.

Over welke termijn praten we? Gaat het om een tijdelijke of permanente locatie? 

De termijn is een onderdeel van de business case van het COA. Er wordt gekeken naar de investering die moet worden gedaan. Als het COA veel moeten investeren, is de wens om de locatie langer aan te houden. In principe zal er worden gestreefd naar een permanente locatie maar dit hangt af van de analyse die nog gedaan moet worden.  

Zou het ook nog kunnen dat de locaties in Heemstede ook voor de gemeente Bloemendaal zijn? Bijvoorbeeld als de gemeenteraad bij Bloemendaal besluit dat de locaties die daar worden voorgelegd, ongeschikt zijn? 

In principe is het de bedoeling dat iedere gemeente bijdraagt aan de gezamenlijke opgave. Wel is het vooral voor kleine gemeenten lastig om geschikte locaties te vinden. Er wordt regionaal gezocht naar satellietlocaties. Dit betekent dat er in een gemeente/gemeenten meerdere kleine locaties opgezet worden met een grotere locatie in de buurt als uitvalsbasis. 

Hoe wordt de raad geïnformeerd? Hoe kan de raad zien of de gemeente Heemstede haar werk heeft gedaan voor wat betreft de beste locatie?

De gemeente is al veel langer bezig met een analyse van locaties. De afgelopen periode hebben we voor de doelgroepen statushouders en Oekraïense vluchtelingen intensief gezocht naar locaties. Ook inwoners mochten toen opties voor locaties aandragen. Alle mogelijkheden zijn toen onderzocht. In deze casus, zijn daar uiteindelijk deze twee locaties uit naar voren gekomen. 

Kan ik deze totale lijst van locaties ergens terugvinden?

Bekijk de volledige lijst met mogelijke locaties (Quickscan) (pdf, 197 KB) 

Is er een mogelijkheid om je aan te melden om op de hoogte te blijven van alle informatie rond de huisvesting van asielzoekers?

Via het online formulier kunt u zich aanmelden voor de digitale bewonersbrief over het huisvesten van asielzoekers. 
De mogelijkheid wordt ook geboden via de gemeentepagina van de Heemsteder/Bloemendaals Nieuwsblad.

Locaties

Op basis van welke criteria zijn de locaties gekozen?

  • Accommodaties (percelen met vastgoed)
  • Eigendom van gemeente of van eigenaar die voor opvang openstaat
  • Passend binnen bestemmingsplan 
  • Op korte termijn beschikbaar 
  • Op korte termijn geschikt te maken
  • Op loop- of fietsafstand van voorzieningen 
  • Goed bereikbaar
  • Veiligheid

Dit wordt vervolgens afgewogen tegen de haalbaarheid, de duur en de financiën die nodig zijn voor het realiseren van de locatie.

Zijn de criteria ergens te lezen? En zo ja, waar?

De criteria die zijn voor de locaties gesteld staan als onderwerpen in de tabellen van de Quick Scan (pdf, 198 KB)

Welke alternatieve locaties waren er naast de twee locaties die zijn aangedragen?

Vanwege de grote opgave voor gemeentes voor de verschillende doelgroepen die gemeentes moeten huisvesten, hebben we eerder een analyse gedaan van locaties in Heemstede. Dit was voor het huisvesten van andere doelgroepen zoals de statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Alle locaties, zowel locaties die de gemeente in haar portefeuille heeft als de aangedragen locaties door inwoners, zijn onderzocht. De locaties die hieruit als potentieel mogelijk naar voren kwamen, zijn aangedragen bij de regio. Dat zijn de twee locaties aan de Leidsevaartweg.

Waarom wordt er gesproken over criteria als er verder geen andere locaties zijn overwogen?

Er zijn geen alternatieve locaties overwogen omdat deze voor de doelgroep niet geschikt bleken. De criteria zijn beschrijvende criteria en de informatie hierover is ook gedeeld met het COA. Zij gaan schouwen of de locatie geschikt is. Veiligheid is dan natuurlijk een belangrijk onderdeel. Er zijn dus zaken beschreven maar niet als zodanig toegepast om locaties uit te sluiten. 

Kunnen jullie uitleggen hoe er invulling geven wordt aan het criterium verkeersveiligheid? Er is alleen een fietspad aanwezig en de voorzieningen liggen op grote afstand. 

(Verkeers)veiligheid is een belangrijk criterium en de veiligheid van de locaties volgen uit de analyse van het COA. Ze onderzoeken dan bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden voor vervoer; te voet, fietsen en als niet kan het inzetten van ander vervoer voor de mensen. Op basis daarvan kijken ze of een bepaalde locatie inzetbaar is voor asielzoekers.

Er wordt gesproken over locatievoorwaarden zoals nabijheid van scholen en welzijnsvoorzieningen. Hoe passen deze locaties daarbij?

We hebben gekeken of de afstand van de locaties tot voorzieningen op loopafstand liggen. Het openbaar vervoer ligt daarvoor op 17 minuten en op 10 minuten loopafstand van winkelvoorzieningen.

Is met de berekeningen van de loopafstanden naar voorzieningen rekening gehouden met de Zwarteweg of de Binnenweg?

We hebben gekeken naar de dichtbij zijnde winkelvoorzieningen en dat is de Zwarteweg in Bennebroek.

De totale opgave is 108 asielzoekers voor Heemstede. Maar de maatschappelijke opgave wordt nu min of meer bij de maatschappelijke opgave van Bloemendaal gelegd omdat de locatie zo dichtbij Bloemendaal ligt.

 De gemeente Heemstede heeft geen opdracht gegeven om op zoek te gaan naar locaties aan de rand van Heemstede. De opdracht is geweest om op zoek te gaan naar mogelijk geschikte locaties voor grotere groepen. Daarmee bedoelen we groepen groter dan 20 personen. Hierdoor vallen een heleboel locaties af die binnen bebouwde delen van het dorp liggen en zijn we op deze locaties uitgekomen. We hebben in eerste instantie gekeken naar welke locaties geschikt zijn. Daar kwamen deze twee locaties uit. We zijn ons ervan bewust dat dit dichtbij de dorpskern van Bennebroek ligt. Het moet nog blijken of het daadwerkelijk een geschikte locaties zijn.  

De twee locaties liggen dicht bij elkaar. Hebben jullie bedacht dat de maatschappelijke impact hierdoor groter is?

De gemeente Heemstede heeft ook andere opgaves op andere locaties in het dorp. Daarbij gaat het om andere hoeveelheden. Sommige locaties, zoals de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen op de Kerklaan, hebben al een andere bestemming waardoor deze nu niet ingezet kunnen worden. Om die reden zijn locaties die anders geschikt waren geweest, afgevallen en zijn we bij deze twee locaties uitgekomen.

De weg is rustig en donker. Kunnen onze kinderen hier nog veilig fietsen. Is er garantie dat hen niks overkomt als daar asielzoekerscentra komen? 

Als gemeente kunnen we dat nooit garanderen. Of het nu gaat om asielzoekers, buren, collega’s, inwoners: we snappen de zorgen, maar in het land zijn meerdere asielzoekerscentra en de ervaring is dat dit over het algemeen prima gaat. Het COA doet er alles aan om dit met elkaar goed te verzorgen.

Klopt het dat de bedrijven op deze locatie worden onteigend?

Er is geen sprake van onteigening. Er is overleg met de eigenaren van de locaties. Op basis van deze overleggen zijn de gegevens verstrekt aan het COA om verder met hen in gesprek te gaan.

Is er nagedacht over het plaatsen van asielzoekers in het industriegebied in Heemstede?

Het gaat dan om het havenkwartier. Er zijn al andere plannen voor dit gebied, dus deze locatie is niet geschikt.

Op het terrein is er eerder een bouwvergunning aangevraagd. Hogere bouw dan circa 1.80 m was niet toegestaan. Waarom kan er voor een asielzoekerscentrum nu wel hoger gebouwd/iets neergezet worden hoger dan 1.80 m?

Allereerst moet de raad akkoord zijn met de locatie. Daarna bekijkt het COA of de locatie geschikt is. Daarna start het traject of het binnen het bestemmingsplan past en of het mogelijk is om af te wijken van het bestaande bestemmingsplan. 

Er zitten twee bedrijfsbestemmingen op de locaties. Is er nagedacht over de mogelijkheid om bedrijven uit de dorpskern (zoals Dorcas, Snuffelmug) te verplaatsen naar deze locaties en op de locaties in het dorp asielzoekers te plaatsen?

De gemeente heeft niet op deze manier naar de locaties gekeken. In de regio hebben we de opdracht om voor het eind van het jaar locaties te realiseren. 

Er wordt gesproken over permanente locaties. Hoe zit het dan met bijvoorbeeld de locatie Kerklaan waar de Oekraïners nu zitten. Als deze vrijkomt is die locatie toch beschikbaar?

Er wordt over permanent gesproken als iets er langer staat dan 10 jaar. We hopen uiteraard dat de oorlog in Oekraine snel is afgelopen maar dit kunnen we niet voorspellen. Het is ook niet de verwachting dat er komende jaren minder asielzoekers naar Nederland komen. Daarom is een permanente locatie nu nodig. Daar waar het kan wordt er gestreefd naar het korter inzetten van de locaties.  

Is deze bijeenkomst niet eigenlijk een farce en gaat de locatie er gewoon komen? 

De komst van de locatie is nog niet zeker. Er zijn nog een aantal stappen te nemen. Allereerst moet de raad nog instemmen met de voorgestelde locaties. Daarna gaat het COA analyseren en doorrekenen of de locatie haalbaar is. Als blijkt dat de locaties niet haalbaar zijn, moeten we wederom op zoek gaan naar nieuwe locaties. 

Kunnen de eigenaren uiteindelijk nog besluiten om er toch niet in mee te gaan?

Het overleg tussen COA en eigenaren zit nog in de eerste fase dus het kan zijn dat het niet doorgaat.

Asielzoekers en huisvesting

Hoe gaat huisvesting eruit zien?

Het COA maakt analyses voor de huisvesting. Daarbij kijken ze naar allerlei soorten huisvesting zoals woonunits en het transformeren van gebouwen naar gebouwen met een woonbestemming. 

Er worden aantallen van 108 asielzoekers genoemd voor Heemstede. Hoeveel asielzoekers zitten er nu in Heemstede?

De gemeente Heemstede heeft op dit moment geen asielzoekers in de gemeente opgenomen.

Hoe zit het met de units langs de Sportparklaan? Tellen deze niet mee?

In de units op de Sportparklaan zitten nu statushouders. Dit is een andere doelgroep en telt niet mee in het aantal asielzoekers dat de gemeente Heemstede moet huisvesten.

Hoeveel asielzoekers komen er?

We gaan op dit moment uit van 70 mensen verdeeld over twee locaties. De exacte invulling wordt door het COA bepaald.

Welke doelgroep komt er op de locaties te wonen? Zijn dit Oekraïense vluchtelingen?

De doelgroep die gehuisvest moet worden is asielzoekers. Een asielzoeker is iemand die asiel heeft aangevraagd. Hij of zij vraagt om bescherming als vluchteling en wacht op de beslissing van de overheid. Zolang de asielprocedure loopt, hebben asielzoekers het recht om in het land te blijven. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die uit Syrië vluchten vanwege de oorlog daar. Oekraïense vluchtelingen vallen hier niet onder. Zij verblijven onder een andere status in Nederland dan asielzoekers. 

Is bekend wat voor asielzoekers we kunnen verwachten? Alleenstaande mannen, minderjarigen, gezinnen, probleemgevallen?

Het COA vangt mensen op afhankelijk van de instroom. Dat proberen ze zo goed mogelijk te verdelen over alle opvanglocaties. Het gaat dan veelal om gezinnen en alleenstaande mannen. Daarnaast is er een groep Veiligelanders. Een Veiligelander is iemand die uit een land komt dat als veilig is bestempeld door de Rijksoverheid. Asielzoekers uit deze landen komen bijna nooit in aanmerking voor bescherming. Ook deze groep wordt evenredig onder de verschillende asielzoekerscentra in Nederland verspreid. 

Hebben de asielzoekers restricties? Moeten ze voor een bepaalde tijd binnen zijn of mogen ze 24/7 op straat?

Asielzoekers hebben geen restricties. Ze mogen naar buiten en naar binnen wanneer ze dat zelf willen. Er wordt wel verwacht dat iedereen zoveel mogelijk leeft naar een dag- en nachtritme. Overdag zijn er verschillende voorzieningen op de opvanglocatie waar asielzoekers gebruik van kunnen maken.  

Wat wordt bedoeld met de voorzieningen voor asielzoekers?

Er zijn verschillende voorzieningen op een opvanglocatie. Het COA geeft bijvoorbeeld trainingen aan de asielzoekers over cultuur, Nederlandse taallessen en trainingen om alvast aan de vroege inburgering te werken. Dit is een voorstadium van de inburgering die door de gemeente wordt gedaan nadat ze een officiële verblijfsstatus hebben gekregen. 
Verder biedt het COA fietslessen en worden er een heleboel activiteiten op de locatie georganiseerd. Anderzijds is het COA ook op zoek naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Wordt er naast de taallessen ook gebruikt gemaakt van scholen? En hoe zit het met handhaving?

Vanuit het COA is er 24/7 beveiliging aanwezig. Het team is van 08.00-22.00 uur aanwezig. Als er kinderen zijn, houdt het COA zich met scholen bezig. Dat is belangrijk voor de integratie en participatie met en tussen de asielzoeker en inwoners van de gemeente.

Biedt Heemstede nog andere voorzieningen aan de bewoners?  Worden asielzoekers voor sportvoorzieningen naar Heemstede gebracht of naar Bennebroek?

Waar de asielzoeker heen gebracht wordt is afhankelijk van waar een sportschool of vereniging zit of van bijvoorbeeld vrijwilligers die zich aanbieden. Er zitten per locatie verschillen tussen. In Heemstede zijn er veel voorzieningen op het gebied van sport dus daar levert de gemeente Heemstede zeker een bijdrage in.

Is bekend in welke fase van asielaanvraag de mensen zitten die er zouden komen?

Dit is nog niet bekend. In een asielzoekerscentrum komen mensen die in de beginfase van de asielprocedure zitten. Ze zijn al wel geregistreerd. Dat gebeurt in Ter Apel of in Budel.

Klopt het dat asielzoekers niet mogen werken voor zij een verblijfsvergunning hebben?

Een asielzoeker mag na 6 maanden werken, mits hij of zij een burgerservicenummer heeft en een werkgever met een tewerkstellingsvergunning. Daarna mag hij of zij in ieder geval 24 weken per jaar werken.

Hoe denkt de gemeente Heemstede te voorkomen, dat asielzoekers uit verveling in Bennebroek gaan rondzwerven?

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en daarmee ook voor de activiteiten en dagbesteding.

Heeft de gemeente Heemstede geen zorgplicht in de eigen gemeente voor deze groep mensen?

Het COA draagt verantwoordelijkheid voor de medische zorg en schakelt daar doorgaans de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) voor in. GZA heeft op vrijwel elke COA opvanglocatie een gezondheidscentrum waar de asielzoeker terecht kan voor een afspraak met een zorgprofessional zoals de doktersassistent, verpleegkundige, POH-GGZ of huisarts.

De weinige voorzieningen in Bennebroek zijn veel dichterbij; hoe is dit afgestemd met Bloemendaal?

De gemeente Heemstede heeft contact gehad met Bloemendaal voordat de locaties zijn aangedragen in de regio. Dit contact bestond over het informeren over de locaties en de communicatie hieromheen.

Gaat de gemeente Heemstede zorgen voor vervoer van de asielzoekers naar Heemstede?

Het COA is verantwoordelijk voor het vervoer. Dat wil zeggen dat het COA zorgt voor leefgeld voor de aanschaf van onder andere OV-kaarten en indien nodig groepsvervoer of een enkele keer individueel vervoer.