Energietransitie

zonnepanelen op dak woning

Hoe besparen we samen energie en gaan we gaan we stap voor stap over op grootschalige duurzame energie en warmte?

Grootschalige duurzame energie opwekken

Om doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren hebben overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties elkaar nodig. Samen maken we gebruik van de kracht van zon en wind op het land. Deze zoektocht is op 22 april vastgelegd in een concept – Regionale Energie Strategie (RES) voor energieregio Noord-Holland Zuid. De energieregio verwacht de komende tien jaar de opwek van zonne- en windenergie bijna te verviervoudigen: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030.  Het is een eerste stap op weg naar definitieve keuzes voor locaties van duurzame elektriciteit en warmte.

Hernieuwbare energie opwekken; wat en waar?

Gemeente Heemstede is onderdeel van de Energieregio Noord-Holland Zuid en deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland. Samen met maatschappelijke organisaties, inwoners, belanghebbenden, raadsleden en provincie is gekeken waar we hoeveel hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie) kunnen opwekken.  Energietransitie houdt immers niet op bij de gemeentegrens. Daarbij is rekening gehouden met leefbaarheid, natuur en landschappen.

Zon op daken en grote parkeerterreinen

Tijdens een avond in januari in Heemstede over de RES onderzochten 55 deelnemers de bouwstenen die voor eventuele opwek van hernieuwbare energie kunnen worden ingezet. In de concept-RES zijn de uitkomsten van alle bijeenkomsten verwerkt. In onze regio IJmond/Zuid-Kennemerland liggen voor zonne-energie de meeste kansen op en langs de grote industrieterreinen én op daken van grote parkeerterreinen. Het duingebied wordt ontzien.

Voor Heemstede geldt dat de focus ligt op zon op daken en parkeerterreinen.  Heemstede is immers een gemeente met een beperkt oppervlakte. Op dit moment zijn vier parkeerplaatsen aangewezen als kansrijk voor opwek van zonne-energie. Het gaat om parkeren achter het gemeentehuis, parkeren bij Sportpark Groenendaal, parkeren bij station Heemstede-Aerdenhout en parkeren bij ’t Sorghbosch. Er wordt hierbij gekeken of het past in de omgeving. Daarnaast draagt Heemstede bij door de inzet van op zonne-energie op de grote daken en/of dakoppervlakken. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met de zonne-energie-coöperatie Zon op Heemstede. Ook onderzoeken we wat de alternatieve bronnen voor aardgas zijn. Deze gegevens vormen de basis voor de Transitievisie Warmte die alle gemeenten uiterlijk eind 2021 moeten hebben opgesteld.

Hoe verder?

De concept-RES wordt de komende tijd aangescherpt met de reacties van de deelnemers aan de bijeenkomsten en de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden. In september haalt het college de wensen en bedenkingen van de raad op. Dit omdat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de komende tijd alle RES’en doorrekent met de vraag of alle plannen gezamenlijk voldoende duurzame energie opwekken. Die informatie van het PBL kan de raad meenemen bij het opstellen van haar wensen en bedenkingen in september. Aan het eind van het jaar worden de zoekgebieden verder onderzocht. Hier worden inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij betrokken.

Meer informatie

Lees de concept-RES Noord-Holland Zuid

De RES op film:

Samen naar een aardgasvrije toekomst

Wat kunnen we zélf doen om de CO2 uitstoot te verminderen? Afwachten is niet nodig. Begin bijvoorbeeld nu al met het verbeteren van het energielabel van uw huis door uw woning goed te isoleren of zonnepanelen te plaatsen. Hiervoor kunt u terecht bij Duurzaam Bouwloket .
Veel inwoners in Heemstede zijn bewust duurzamer gaan leven, wonen en werken. De website www.wijmakenheemstede.nl  faciliteert hierin en deelt tips en inspiratie over duurzame initiatieven om anderen te stimuleren en activeren.

Naar het overzicht