Lokale Democratie

Democratie is van ons allemaal!

Op 22 juni 2022 organiseerden we een bijeenkomst ‘Samen maken wij Heemstede’ in college Hageveld. Tijdens de bijeenkomst stond het burgerberaad centraal en blikten we kort terug op het traject van de ‘Quick Scan Lokale Democratie’ dat in Heemstede is doorlopen. Met 140 deelnemers wisselden we van gedachten over ons mooie Heemstede, precies zoals lokale democratie hoort te zijn. Lees het verslag (pdf, 122 KB).

Bekijk de toelichting op de 8 verbeterpunten (pdf, 143 KB) van de lokale democratie. 

  • De open antwoorden van de Quick Scan Lokale Democratie zijn uitgewerkt
  • Inwoners kunnen in gesprek met de burgemeester
  • Meer samenspraak met inwoners in de gemeente raad: pilot met Van Merlenlaan en Woonvisie
  • Verbetering doorgevoerd in de tekst van meldingen openbare ruimte
  • Verder verbetering van de website van de gemeente: bij wie moet je zijn waarvoor
  • Besluitenlijst college met leesbare samenvatting
  • ‘Dienstverlening dichterbij inwoners’ is een speerpunt organisatie 2022

Na de bijeenkomst van 1 december 2021 zijn 3 werkgroepen ontstaan die de verbeterpunten verder gaan uitwerken. In de afgelopen maanden zijn ze tijdens verschillende sessies met elkaar aan de slag gegaan. Hieronder volgt per werkgroep een korte samenvatting van hun taken:

Werkgroep Samen besturen

De werkgroep ‘Samen besturen’ onderzoekt de inzet van een burgerberaad als nieuwe participatievorm voor de gemeente Heemstede. Met een burgerberaad helpen inwoners hun volksvertegenwoordiging om beslissingen te nemen over complexe onderwerpen. Een door loting samengestelde groep burgers doet, op basis van uitgebreide informatie en overleg, aanbevelingen over beleid. De werkgroep heeft met medewerking van de Stichting G1000  de kenmerken en de voor- en nadelen van een burgerberaad besproken. Ook zijn mogelijke onderwerpen in beeld gebracht. Zie verslag (pdf, 14 MB)

Om de gemeenteraad kennis te laten maken met het concept burgerberaad, stelt de werkgroep nu voor om een mini-burgerberaad te organiseren tijdens de bijeenkomst op 22 juni  Het doel is de raad en overige aanwezigen te laten ervaren hoe een burgerberaad in de praktijk werkt, welke randvoorwaarden daarbij gelden, te zetten processtappen en inzicht in de tijdsplanning en kosten. Ook wordt er ingegaan op thema’s/onderwerpen die voor een burgerberaad geschikt zijn.

Werkgroep Samen aan de slag in de buurt

Deze werkgroep heeft gekeken naar de samenwerking tussen bewoners en de gemeente en hoe dit versterkt kan worden. Het doel is om verbindingen te leggen op verschillende schaalniveaus: van straat tot buurt, tot heel Heemstede. Er zijn 2 ideeën besproken: buurtverbinders en een digitaal dorpsplein. Een buurtverbinder is een inwoner (of meerdere inwoners) die zijn/haar buurt goed kent, weet wat er leeft en verbinding kan maken met wijkbewoners en organisaties, waaronder de gemeente. Een digitaal dorpsplein is een online omgeving (website) waar inwoners elkaar ontmoeten voor contact of om ideeën uit te wisselen. Prioriteit ligt nu bij het leggen van contact op ‘fysiek’ niveau met behulp van een buurtverbinder. Het blijkt dat er vaak in een buurt al vele netwerken zijn. Straten die regelmatig iets samen organiseren; buurten met een appgroep; het netwerk rondom buurtpreventie en dergelijke,

De uitdaging is om de netwerken op te sporen en met elkaar te verbinden.  En dan te kijken of er vanzelf personen of netwerken naar boven komen die gaan functioneren als ‘buurtverbinder’. Vooruitlopend op een eventueel digitaal dorpsplein wordt op WijmakenHeemstede alvast de verbinding gelegd met andere websites die ook gericht zijn op ontmoeten en helpen zoals ‘We helpen’  en ‘BeleefHeemstede’  zodat er een centrale plek ontstaat waar informatie samenkomt.

Werkgroep Hoe vinden wij elkaar in 2026?

Gekeken is naar hoe de communicatie vanuit de gemeente verbeterd kan worden. Dat gaat bijvoorbeeld over hoe inwoners op een makkelijkere manier gemeentelijke informatie kunnen vinden. Maar ook hoe zij de gemeente kunnen bereiken en aanspreken. Verder is onderzocht hoe de drempel om in te spreken bij de gemeenteraad kan worden verlaagd en of er een ideeënbus of spreekuur moet komen, waarbij inwoners, ambtenaren en raadsleden via thema’s met elkaar in contact komen. Daarnaast is een onderzoek gestart naar mogelijke verbeteringen van de website: waar staat wat, hoe vind je dat en wat ontbreekt er nog? Is het duidelijk hoe contact opgenomen kan worden? Hoe kunnen inwoners zich aanmelden om ergens betrokken bij te zijn? Ook bekijkt de groep hoe besluiten van de gemeenteraad (en de gevolgen daarvan) in heldere taal gepubliceerd kunnen worden.