Zuidstrook De Hartekamp

Hoofdgebouw de Hartekamp

De gemeenteraad heeft besloten de bouwmogelijkheden van de in 2007 aan de Stichting De Hartekamp Groep verleende vrijstelling voor het op de zuidstrook realiseren van drie woongebouwen niet op te nemen in het bestemmingsplan 'Herziening Landgoederen en Groene Gebieden'.
De raad heeft het college gevraagd te onderzoeken of voor dit gebied een andere invulling mogelijk is en hiervoor een apart bestemmingsplan vast te stellen.

Stand van zaken

Op 5 maart 2019 heeft het college besloten het rapport 'Deskresearch en marktadvies Zuidstrook De Hartekamp' vrij te geven voor afstemming met belanghebbenden op compleetheid.
Ook is het besluit ter kennisname verzonden aan de raadscommissie Ruimte.
Bekijk het besluit met bijlagen in de agenda van de collegevergadering op 5 maart 2019.
Omwonenden hebben hierover een brief (pdf, 765 KB) ontvangen.

Belangrijke beleidsdocumenten

Contact

Gerard Klaassen
(023) 548 57 65
g.klaassen@heemstede.nl

Bob ter Haak
(023) 548 57 66
b.terhaak@heemstede.nl

Naar het overzicht