Gemeenteraad

Het aantal leden van een gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De raad van Heemstede telt 21 leden die om de 4 jaar door de kiesgerechtigde inwoners worden gekozen. De verkiezingen geven de burger de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de samenstelling van de raad. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffier, die door de raad zelf wordt benoemd.

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad heeft een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functie. In de regel vergadert de raad op de laatste donderdag van de maand. De burgemeester is de voorzitter van de raad. De raadsvergaderingen worden aangekondigd op deze website en in de gemeentelijke rubriek HeemstedeNieuws in de Heemsteder. De achterliggende stukken vindt u voor de vergadering op deze website bij "Vergaderstukken en Besluiten". U kunt de stukken voor de raadsvergadering en commissies digitaal raadplegen met behulp van de computer in de publiekshal van het raadhuis en in de bibliotheek aan het Julianaplein. Een instructie hoe u de stukken via internet kunt benaderen is aanwezig. De vergaderingen zijn na een aantal werkdagen na afloop te beluisteren via een audioverslag.

Brief aan de raad
U kunt als burger een brief of e-mail  aan de gemeenteraad schrijven of versturen. Na ontvangst van uw brief/e-mail wordt deze op de lijst van ingekomen stukken van de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst. Uw brief/e-mail wordt openbaar. De lijst van ingekomen stukken wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Heemstede. Uw brief is dan dus openbaar. Het kan voorkomen dat derden uw brief opvragen bij de griffie. Iedereen kan de inhoud van uw brief immers inzien.

Behandeling van uw brief/e-mail
De raad zal zich in de desbetreffende raadsvergadering uitspreken over de afhandeling of behandeling van uw brief/e-mail. Na de raadsvergadering wordt u hierover schriftelijk ingelicht.

Brief sturen
U kunt uw brief/e-mail richten aan Gemeenteraad van Heemstede, Griffier, postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Verzenden kan ook per e-mail naar raadsgriffier@heemstede.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente Heemstede via raadsgriffier@heemstede.nl of telefoonnummer (023) 548 56 46.

Commissies

Inhoudelijk worden de raadsvergaderingen voorbereid door de raadscommissies. De commissies hebben een adviserende functie, zij adviseren de raad. 

Spreekrecht

Vergaderingen van de raad en de commissies zijn in principe openbaar. Bij commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Wilt u zich aanmelden om in te spreken? Dit kan dagelijks bij de raadsgriffie via e-mail raadsgriffier@heemstede.nl of telefoonnummer (023) 548 56 46. Tot 15 minuten voor aanvang van de commissievergadering kunt u zich ter plekke bij de commissiegriffier. Houdt u er rekening mee dat geluidsopnames worden gemaakt commissie- en raadsvergaderingen? Deze vergaderingen zijn openbaar en terug te luisteren via de website van de gemeente Heemstede.

Benoeming

De gemeenteraadsleden benoemen, al of niet uit hun midden, de wethouders. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon voor een periode van 6 jaar. Samen met de burgemeester vormen de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders (B&W). Het college van B&W is verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

Lettergrootte