Woo-verzoek indienen

Vanaf 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. Dit is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt het recht van inwoners op informatie van de overheid. Zo krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid.
U kunt een beroep doen op de Woo voor documenten van de gemeente die nog niet openbaar zijn. Een Woo-verzoek indienen kunt u op 2 manieren doen:

 • Schriftelijk (stuur een brief aan het college, Postbus 352 2100 AJ Heemstede)
 • Online via webformulier
Verzoek open overheid online indienen

In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat u een verzoek kunt doen bij bestuursorganen om documenten openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek. Documenten van bestuursorganen zijn altijd openbaar behalve als de informatie niet geschikt is om openbaar te maken volgens de Woo of andere wetgeving. Documenten die al openbaar zijn gemaakt, vallen niet onder de Woo en kunnen daarom niet met een Woo-verzoek worden opgevraagd. De gemeente kan u dan verwijzen naar de vindplaats van de documenten.

 • Geef zo precies mogelijk aan over welk onderwerp u documenten wilt.
 • Het kan gaan om schriftelijke documenten, maar ook geluidsbanden, foto’s of video’s.
 • Het gaat om documenten die in het bezit zijn of behoren te zijn van de gemeente Heemstede.
 • Het gaat om informatie over het beleid van de gemeente, of over de voorbereiding of de uitvoering van het beleid.
 • Dient u het Woo-verzoek namens iemand anders in, dan moet u ook een machtiging overleggen. Een machtiging van een advocaat is niet vereist.

De redenen om uw verzoek te weigeren staan in de Woo. Er zijn absolute en relatieve weigeringsgronden.

 • Absolute weigeringsgronden: in deze gevallen mag de informatie niet worden verstrekt.
 • Relatieve weigeringsgronden: de gemeente maakt een afweging tussen het belang van openbaarheid en het belang van één of meer van de relatieve uitzonderingsgronden. Een verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden afgewezen.

 • De gemeente neemt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken een besluit op uw verzoek.
 • De gemeente kan deze termijn nog met 2 weken verlengen. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie.
 • Als het langer duurt, krijgt u een bericht voordat de 4 weken voorbij zijn. In die brief staat ook waarom het langer duurt.
 • Soms is er zo veel informatie dat de extra tijd nog steeds onvoldoende is om alle informatie te beoordelen. In dat geval maakt de gemeente verdere afspraken met u over de afhandeling.

Hebt u vragen over het opvragen van openbare informatie zoals gemeentelijke meldingen, jaarverslagen, Woo-besluiten of andere openbare overheidsinformatie?
Neem telefonisch contact op met de Woo-contactpersoon via 023-5225525 of stel uw vraag via het online contactformulier. Deze contactpersoon kan u helpen bij het doorzoeken van openbaar gemaakte informatie. Of helpen bij het formuleren van een Woo-verzoek als de informatie (nog) niet openbaar is.