Hoe ziet de financiële toekomst eruit voor Heemstede?

De gemeente Heemstede buigt zich over de financiële stukken. Hierin maken we inzichtelijk wat de resultaten zijn van 2023 en hoe we ervoor staan in 2024. We sluiten 2023 af met positieve cijfers, maar we komen in financieel zwaarder weer vanaf 2026. Waar nodig stellen we onze plannen voor 2024 bij. Voor 2025 maken we keuzes en stellen we investeringen voor. Voor 2026 en 2027 stellen we een pakket aan maatregelen voor waardoor we kunnen blijven investeren in ons dorp.

De begrotingssystematiek van het Rijk voor het gemeentefonds is gewijzigd, hierdoor lopen onze inkomsten terug. Tegelijk blijven onze taken onverminderd groot. “We blijven investeren in Heemstede en in onze toekomstige generaties”, benadrukt wethouder van financiën Arianne de Wit.  “We kiezen niet voor het verlagen van uitgaven, want we willen ons onderhoudsniveau behouden. Als we overhaast zouden snijden in uitgaven raakt dat onze kwetsbaarste inwoners.”

Investeren in toekomst

We blijven investeren in wonen, de energietransitie, mobiliteit, klimaatadaptatie, (jeugd)zorg en de opvang van vluchtelingen en werken gestaag door aan de lijnen van ons uitvoeringsprogramma. We worden daarnaast geconfronteerd met stijgende kosten door stijging van de prijzen en lonen. Ook zien we binnen het sociaal domein (jeugdzorg en WMO) dat kosten omhoog gaan. 
Het college staat voor een verantwoord financieel beleid en wil daarom anticiperen op de financiële tekorten in de toekomst. Gezien de landelijke ontwikkelingen willen we dat op een zorgvuldige manier doen; doen wat nodig is, maar niet overhaast stappen nemen. “We hebben nog reserves die we kunnen inzetten voor toekomstige tekorten,” zegt de Wit.

Uitvoeringsprogramma

De afgelopen tijd hebben we de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma 2022-2026 geëvalueerd. Aan de hand van een Midterm review hebben we de balans opgemaakt en bepaald welke acties komende 2 jaar nodig zijn. De Wit: “We zijn nog niet klaar. Investeren in ons dorp blijft nodig.”

Keuzes maken

“We moeten dus alert zijn”, benadrukt de Wit. “Hoe gaan we de structurele tekorten vanaf 2026 opvangen? Het college is hierover eerder met de raad in gesprek geweest en blijft dat zorgvuldig doen. Dus aan welke knoppen gaan we nu draaien?”. Voor de jaren 2026 en 2027 stellen we een mix voor van tijd kopen (inzet positief rekeningresultaat) en inkomsten verhogen (verhogen leges, uitbreiden parkeerbelasting en verhoging OZB). “Het is aan de raad hoe we dit uiteindelijk vorm geven.”