Voormalig postkantoor (Binnenweg 160)

Initiatief voor kantoorruimte en 5 appartementen. 

  • Initiatiefnemer: Pentas Vastgoedontwikkeling
  • Eerstvolgende actie ligt bij: initiatiefnemer en gemeente
  • 1e bericht over initiatief: februari 2021
  • 1e bestuurlijke behandeling: 24 juni 2021 (motie)
  • Meest recente bestuurlijke behandeling: 25 januari 2022 (verzoek aanwijzing monument)
  • Verwachte start procedure en bouw: nog niet bekend

De initiatiefnemer wil op deze plek sloop en nieuwbouw. Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin zij het behoud van het voormalig postkantoor aan Binnenweg 160 voor staat. Zij doet een moreel appèl op de ontwikkelaar en roept deze partij op om met omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor het behoud. De gemeente is met de ontwikkelaar in gesprek over de voorgenomen ontwikkeling. Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden voor een hogere bouwhoogte dan het bestaande gebouw.

Op 25 oktober 2021 heeft de ontwikkelaar belangstellenden per brief nader geïnformeerd over de wijzingen in de voorgenomen ontwikkeling. Ook heeft de ontwikkelaar aan het college een brief gestuurd in reactie op het moreel appèl van de gemeenteraad.  Op dezelfde dag heeft het college van 3 erfgoedverenigingen 1 gezamenlijk verzoek ontvangen het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Er is dus sprake van 2 procedures: de planontwikkeling van de initiatiefnemer en de aanvraag van de gemeentelijke monumentenstatus. In het collegebericht van 21 december heeft het college de procedure voor de gemeentelijke monumentenstatus geschetst.

Op 9 december 2021 is het nieuwe ontwerp voor de nieuwbouw behandeld door de welstandscommissie. Het advies was: akkoord op hoofdlijnen. Op 21 december heeft de ontwikkelaar belangstellenden in een videobijeenkomst geïnformeerd over het nieuwe ontwerp.

Op 25 januari 2022 heeft het college besloten het voornemen uit te spreken het gebouwcomplex aan te wijzen als gemeentelijk monument en belanghebbenden in de gelegenheid te stellen zienswijzen te geven. Naar verwachting vindt de besluitvorming plaats in het tweede kwartaal 2022.