Woonvisie Heemstede

In de gemeente Heemstede vinden we het belangrijk om nu en in de toekomst te zorgen voor een fijne leefomgeving met passende woningen waar mensen van alle leeftijden kunnen wonen. Om te weten wat er speelt hebben we allerlei inventarisaties gedaan. Dit alles heeft geresulteerd in de Woonvisie 2023-2027.

Hoe zijn we tot de Woonvisie gekomen?

De Woonvisie 2023-2027 is tot stand gekomen met de inzet en inbreng van verschillende interne en externe betrokkenen.

Woningcorporaties, ontwikkelaars en Wmo-klankbordgroep

De 3 woningcorporaties werkzaam in Heemstede en hun huurdersvertegenwoordiging zijn nauw betrokken geweest. Ook is met enkele ontwikkelaars die een woningbouwprogramma in Heemstede hebben gerealiseerd en de Wmo-klankbordgroep gesproken. Er is een werksessie gehouden met een vertegenwoordiging van de corporaties en buurtbemiddeling waarin de thema's leefbaarheid, openbare orde en veiligheid en participatie aan de orde zijn geweest.

Inwoners

1.243 inwoners namen in september 2022 deel aan een digitale peiling over wonen in Heemstede. Daarnaast is op 4 oktober 2022 tijdens een drukbezochte avond in 2 sessies gesproken over de thema's bouwen, doorstroming, doelgroepen en leefbaarheid. De groepen verkenden aan de hand van vragen en een casus de opgaven en dilemma’s rondom wonen en de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen.

Onderzoek

Verder heeft de gemeente onderzoek laten uitvoeren naar de huidige en toekomstige woningmarkt en de bijbehorende kwalitatieve en kwantitatieve behoeften (Woningmarktverkenning Heemstede 2022 – 2030).

Al deze input is omgezet naar ambities in deze Woonvisie. Daarmee is een basis gelegd om samen met alle partners passend wonen mogelijk te maken.

Prestatieafspraken met woningcorporaties

Op 13 december ondertekende wethouder Eveline Stam de meerjarige prestatieafspraken 2024 tot en met 2027 met woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en hun huurdersorganisaties. Ook met Woonzorg Nederland zijn prestatieafspraken gemaakt voor deze periode. Prestatieafspraken vormen de samenwerkingsagenda tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties voor de komende jaren. De vastgelegde afspraken gaan over belangrijke woonthema’s zoals beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, zorg en duurzaamheid. De afspraken geven duidelijkheid aan huurders wat ze de komende jaren kunnen verwachten.
Bekijk de gemaakte prestatieafspraken bij Documenten.

Planning

2023-2027: Vervolgtraject realiseren en uitwerken Woonvisie