Exploitatievergunning speelautomatenhal aanvragen

Als u een speelautomatenhal wil exploiteren, moet u daarvoor een exploitatievergunning hebben. Voor de speelautomaten is ook een aanwezigheidsvergunning nodig.

Op vrijdag 5 juli 2024 start de procedure voor het aanvragen van een vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal in de gemeente Heemstede. Op vrijdag 24 mei 2024 hebben we in het Gemeenteblad bekendgemaakt dat deze vergunning beschikbaar komt.

Als u interesse heeft in de vergunning, dan kunt u deze van vrijdag 5 juli 2024 tot en met vrijdag 16 augustus 2024 bij ons aanvragen. De burgemeester verleent slechts aan één aanvrager een vergunning voor de exploitatie van de speelautomatenhal. De vergunning geldt voor maximaal 15 jaar.

Vergunning aanvragen

Van vrijdag 5 juli 2024 tot en met vrijdag 16 augustus 2024 kunt u de vergunning aanvragen (digitaal of per post). Binnen deze periode staat de knop naar het digitale aanvraagformulier zichtbaar.

Procedure vergunning

 • De procedure voor het aanvragen van een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal bestaat uit 2 fases. In de eerste fase kunt u een principe aanvraag indienen. Na afronding van de eerste fase, stellen wij één partij in de gelegenheid om een definitieve aanvraag in te dienen
 • De principe aanvragen worden beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria met de daaronder begrepen onderdelen. De beoordelingscriteria zijn het plan van aanpak openbare orde en veiligheid en het plan van aanpak ter voorkoming en bestrijding van gokverslaving
 • U kunt maximaal een totaalscore van 100 punten behalen. U moet in ieder geval 60 punten behalen én op ieder onderdeel minimaal 2 punten behalen
 • Als we binnen de aanvraagperiode meerdere aanvragen hebben ontvangen, vindt een vergelijkende toets plaats
 • Meer informatie over de beoordelingscriteria en de vergelijkende toets vindt u in de Nadere regels aanvraag- en verdelingsprocedure Heemstede 2024

Voorwaarden

 • De beheerder is 25 jaar of ouder
 • U moet een plan van aanpak openbare orde en veiligheid én een plan van aanpak ter voorkoming en bestrijding van gokverslaving aanleveren. De plannen van aanpak bestaan uit 7 vaste onderdelen die puntsgewijs moeten terugkomen
 • De speelautomatenhal mag alleen op een locatie, zoals aangewezen op de gebiedskaart bij de Verordening speelautomaten Heemstede 2020 staan, namelijk op en rond de Raadhuisstraat en de Binnenweg
 • In de speelautomatenhal mogen maximaal 40 speelautomaten aanwezig zijn
 • Op het moment van uw definitieve vergunningaanvraag moet u over een ruimte voor de speelautomatenhal beschikken
 • Meer informatie over de indieningsvereisten, waaronder de verplichte onderdelen van de plannen van aanpak en de weigeringsgronden vindt u in de Nadere regels aanvraag- en verdelingsprocedure Heemstede 2024 en in de Verordening speelautomaten Heemstede 2020 met bijbehorende gebiedskaart

Legeskosten

Voor het in behandeling nemen van een principe aanvraag zijn geen leges verschuldigd. Voor het in behandeling nemen van een definitieve aanvraag moet u wel leges betalen. Daarnaast zijn er ook leges verschuldigd voor het aanwezig hebben van speelautomaten.
De leges voor de vergunning van een speelautomatenhal zijn € 1.815,12. Meer informatie over de hoogte van de leges vindt u in de Verordening leges Heemstede 2024

Beslistermijn

De burgemeester beslist over de aanvraag. Dit gebeurt binnen 12 weken. De beslissing kan één keer worden uitgesteld voor een periode van maximaal 12 weken.

Meer weten?

Bel met Algemene en Juridische Zaken via 14 023 of stuur een e-mail naar postbusajz@heemstede.nl