Bezwaar maken besluit gemeente

 • Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen
 • Digitaal of schriftelijk
 • U heeft 6 weken de tijd om het bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van het besluit
 • Bezwaar maken tegen de WOZ of andere gemeentebelastingen doet u via gbkz.nl
Nu digitaal bezwaar indienen

Vermeld in uw bezwaarschrift:

 • Uw naam en adres
 • Datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft
 • Omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (stuur ook een kopie mee van het besluit)
 • Reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Uw handtekening

Bezwaar indienen

Naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat kan zijn het college, burgemeester of gemeenteraad via Postbus 352, 2100 AJ Heemstede

Procedure

 • De commissie voor bezwaarschriften nodigt u en eventuele belanghebbenden uit voor een hoorzitting. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie afzien van het houden van een hoorzitting. Lees meer over hoe een hoorzitting werkt.
 • De commissie adviseert het betreffende bestuursorgaan over het ingediende bezwaarschrift
 • Een kopie van het verslag en het advies van de hoorzitting wordt gestuurd aan u en aan eventuele belanghebbenden
 • Het bestuursorgaan neemt (na het advies van de commissie) een besluit op uw bezwaarschrift
 • Het streven is om binnen een termijn van 12 weken na verloop van de bezwaartermijn een beslissing te nemen op het bezwaarschrift. Lukt dit niet dan kan de termijn worden verdaagd met 6 weken
 • Het besluit blijft geldig totdat er op uw bezwaarschrift is beslist. Als u niet kan wachten, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank Haarlem. Hiervoor moet u eerst een bezwaarschrift bij de gemeente indienen. De rechter beslist dan of er gewacht kan worden met de uitvoering van het besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige voorziening vragen.

Voorlopige voorzieningen op 2 manieren aanvragen:

 • Per post: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland (sector bestuursrecht) postbus 1621, 2003 BR Haarlem
 • Digitaal via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (u heeft DigiD nodig)

Beroep

Niet eens met de beslissing, dan kunt u in beroep bij de rechtbank Noord-Holland. U moet uw beroepschrift indienen binnen 6 weken na de verzenddatum van de beslissing op uw bezwaarschrift. Vermeld in uw beroepschrift:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u uw beroepschrift schrijft
 • Omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat (stuur ook een kopie mee van deze brief)
 • De reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Uw handtekening

Beroep op 2 manieren indienen:

Het besluit blijft geldig totdat er over uw beroep is beslist. In spoedeisende gevallen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Haarlem. De rechter beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van het besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige voorziening vragen. Op dezelfde manieren als u uw beroep indient.

Voorzitter:

 • mevrouw drs. N.C.M. Mulder-Fikke

Leden:

 • mevrouw mr. L.M.R. Kater
 • de heer mr. drs. H.S. Eisenberger
 • de heer mr. H.H. Kelderhuis
 • de heer mr. A.J. Elbertsen
 • mevrouw mr. A.M.C. Kalff-Hentenaar
 • mevrouw mr. M.M.M. van de Nes-Buiter

Secretariaat:

 • de heer mr. L.A. Kadiks
 • mevrouw mr. drs. M.R. Staller
 • mevrouw mr. S.A.C. Claassen
 • mevrouw mr. I.A. Oudendijk
 • mevrouw mr. L. van der Hoeff-Olgers
 • mevrouw D. Beunk LL.B

Interne commissie bezwaarschriften voor personele aangelegenheden

Voorzitter:

 • de heer P. de Nijs

Leden:

 • de heer T. van de Poppe
 • de heer J. Roozekrans

Secretariaat:

is gelijk aan commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag

Lees het jaarverslag van de Commissie voor bezwaarschiften 2022