Energie- en warmtetransitie

In 2050 moeten alle woningen in Nederland zonder aardgas en met duurzame energie verwarmd worden. Dat is een onderdeel van de energietransitie en in lijn met de Europese klimaatafspraken. In het Klimaatakkoord staat namelijk dat alle gebouwen in Nederland in 2050 geen CO2 meer mogen uitstoten. 

Wat zijn goede en haalbare aardgasvrije alternatieven?

2050 klinkt ver weg maar we moeten dit samen stap voor stap doen en dat kost tijd. In 2021 moet iedere gemeente een Transitievisie Warmte opstellen. In die visie staat wat de alternatieven voor aardgas zijn en hoe en wanneer buurten aardgasvrij(er) gemaakt kunnen worden. Het is een eerste verkenning naar de kansen en (on)mogelijkheden in Heemstede voor de warmtetransitie. De gemeente Heemstede werkt samen met partners zoals netbeheerders en woningcorporaties én inwoners om de Transitievisie Warmte op te stellen. 

Meedenkgroep

Op  8 februari, 20 mei en 7 september prak de gemeente met inwoners die zich aanmeldden voor de meedenkgroep de uitgangspunten, de alternatieve warmteoplossingen en de scenario’s voor Heemstede.

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen over Transitievisie Warmte

Wat gebeurt er na de vaststelling van de Transitievisie Warmte Heemstede?

Na de vaststelling van de visie werken we aan wijkuitvoeringsplannen (WUP). In deze plannen wordt de overstap van aardgas naar een alternatieve duurzame warmtebron geconcretiseerd in samenwerking met belanghebbenden en bewoners. Dan krijgen we meer duidelijkheid over de warmteoptie, de bijbehorende kosten en wat dit voor de inwoners en hun woning betekent. Een wijkuitvoeringsplan kan zich richten op een wijk of buurt, maar ook op een paar straten (bijvoorbeeld via een bewonersinitiatief voor collectieve warmte). We kijken daarbij naar een logische verdeling.   

Wilt u een burgerinitiatief starten?

Lokale burgercollectieven kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het bereiken van de  energietransitie. U kunt daarvoor ook subsidie krijgen. U leest meer informatie over burgerinitiatieven en subsidie aanvragen op de website van de Provincie Noord Holland.

Onderzoek naar alternatieve warmtebronnen

Omdat we in de toekomst aardgasvrije alternatieven hard nodig hebben verkent Heemstede de opties warmte uit water en warmte uit aardwarmte.

Warmte uit water

Er loopt een WRK-leiding (Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland) door een deel van Heemstede, grofweg: De Glip, Glipper Dreef en Staatsliedenbuurt, Merlenhoven en een deel van de Rivierenbuurt. Uit onderzoek blijkt dat er een kans is om de restwarmte uit deze waterleiding te gebruiken. De gemeente onderzoekt de technische en financiële haalbaarheid binnen het gebied waar de WRK-leiding loopt. Bij een positieve uitkomst onderzoeken we de mogelijkheden om een pilot te starten.

Warmte uit aardwarmte

Energiebeheer Nederland voert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoek uit naar de ondergrond om het potentieel van aardwarmte in Nederland in kaart te brengen. Vanaf maart 2021 voeren zij aanvullend seismisch onderzoek uit naar aardwarmte in de provincies Noord-Holland en Flevoland. Eén van de onderzoekslijnen loopt door Heemstede. Naar verwachting vindt het seismologisch onderzoek in augustus 2021 plaats in Heemstede. Omwonenden ontvangen hierover tijdig informatie.

Meer informatie

Naar het overzicht