Energie- en warmtetransitie

In 2050 moeten alle woningen in Nederland zonder aardgas en met duurzame energie verwarmd worden. Dat is een onderdeel van de energietransitie en in lijn met de Europese klimaatafspraken. In het Klimaatakkoord staat namelijk dat alle gebouwen in Nederland in 2050 geen CO2 meer mogen uitstoten. 

Wat zijn goede en haalbare aardgasvrije alternatieven?

2050 klinkt ver weg maar we moeten dit samen stap voor stap doen en dat kost tijd. In 2021 moet iedere gemeente een Transitievisie Warmte opstellen. In die visie staat wat de alternatieven voor aardgas zijn en hoe en wanneer buurten aardgasvrij(er) gemaakt kunnen worden. Het is een eerste verkenning naar de kansen en (on)mogelijkheden in Heemstede voor de warmtetransitie. De gemeente Heemstede werkt samen met partners zoals netbeheerders en woningcorporaties én inwoners om de Transitievisie Warmte op te stellen. 

Wat doen we in Heemstede?

In Heemstede zetten we in de periode tot 2030 in op het besparen van aardgas. Met de kennis van nu zijn er nog geen wijken die voor een bepaalde datum van het aardgas af gaan. Uiteraard mag iedereen die dat wil de stap naar aardgasvrij maken.
Energiebesparing door isolatie is een eerste logische stap. Maar daarmee redden we het niet. Daarom zetten we naast isoleren ook in op de hybride warmtepomp. De hybride warmtepomp zien we als goede tussenstap in de route naar aardgasvrij omdat het op ieder bestaand systeem kan worden aangesloten, ook als de woning (nog) niet volledig is geïsoleerd.
Op 25 november 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte Heemstede vastgesteld.

Wat gebeurt er na de vaststelling?

Na de vaststelling van de visie werken we aan wijkuitvoeringsplannen (WUP). In deze plannen wordt de overstap van aardgas naar een alternatieve duurzame warmtebron geconcretiseerd in samenwerking met belanghebbenden en bewoners. Dan krijgen we meer duidelijkheid over de warmteoptie, de bijbehorende kosten en wat dit voor de inwoners en hun woning betekent. Een wijkuitvoeringsplan kan zich richten op een wijk of buurt, maar ook op een paar straten (bijvoorbeeld via een bewonersinitiatief voor collectieve warmte). We kijken daarbij naar een logische verdeling.   

Onderzoek naar alternatieve warmtebronnen

Omdat we in de toekomst aardgasvrije alternatieven hard nodig hebben verkent Heemstede de opties warmte uit water en warmte uit aardwarmte.

Warmte uit water

Er loopt een WRK-leiding (Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland) door een deel van Heemstede, grofweg: De Glip, Glipper Dreef en Staatsliedenbuurt, Merlenhoven en een deel van de Rivierenbuurt. Uit onderzoek blijkt dat er een kans is om de restwarmte uit deze waterleiding te gebruiken. De gemeente onderzoekt de technische en financiële haalbaarheid binnen het gebied waar de WRK-leiding loopt. Bij een positieve uitkomst onderzoeken we de mogelijkheden om een pilot te starten.

Warmte uit aardwarmte

Energiebeheer Nederland voert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoek uit naar de ondergrond om het potentieel van aardwarmte in Nederland in kaart te brengen. Vanaf maart 2021 voeren zij aanvullend seismisch onderzoek uit naar aardwarmte in de provincies Noord-Holland en Flevoland. Eén van de onderzoekslijnen loopt door Heemstede. Naar verwachting vindt het seismologisch onderzoek in augustus 2021 plaats in Heemstede. Omwonenden ontvangen hierover tijdig informatie.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen over Transitievisie Warmte

Hoe maken we samen gebruik van de kracht van zon en wind op het land? Deze zoektocht is vertaald in een Regionale Energie Strategie (RES) voor energieregio Noord-Holland Zuid. Gemeente Heemstede is onderdeel van de Energieregio Noord-Holland Zuiden deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland. Met maatschappelijke organisaties, inwoners, belanghebbenden, raadsleden en provincie is gekeken waar we hoeveel hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie) kunnen opwekken. De energietransitie houdt immers niet op bij de gemeentegrens. Daarbij is rekening gehouden met leefbaarheid, natuur en landschappen. Zie Wat is de RES (versie Noord-Holland Zuid).

Zon op daken en grote parkeerterreinen

Voor Heemstede ligt de focus op zon op parkeerterreinen en daken. Deze mogelijkheden kwamen uit bijeenkomsten met betrokkenen en inwoners. Vier  parkeerplaatsen zijn aangewezen als kansrijk voor opwek van zonne-energie en zijn een startpunt om samen met de buurt verder uit te werken. Het gaat om parkeren:

  • Achter het gemeentehuis
  • Bij Sportpark Groenendaal
  • Bij station Heemstede-Aerdenhout
  • Bij parkeerplaats HBC 

Daarnaast draagt Heemstede bij door de inzet op zonne-energie op de grote daken en/of dakoppervlakken. Hierbij is er nauwe samenwerking met de zonne-energie-coöperatie Zon op Heemstede