Spreidingswet

Wat houdt de Spreidingswet in voor Heemstede?

Op 1 februari is de Spreidingswet ingegaan. Doel van de wet is om voor voldoende asielopvang te zorgen, met een evenwichtige verdeling over het land. Het kabinet heeft ingeschat hoeveel opvangplekken er de komende twee jaar nodig zijn. Vervolgens hebben ze een verdeling gemaakt door per gemeente te kijken naar het inwoneraantal en de sociaaleconomische score. Door de schattingen van de gemeenten in een provincie op te tellen, zijn ze tot een provinciale opvangopgave gekomen.

Schatting voor Heemstede

Voor de gemeente Heemstede is de schatting uitgekomen op 191 opvangplekken voor asielzoekers in 2024, waarvan 16 plekken voor jonge alleenstaande vluchtelingen.

Overleg over de verdeling in de regio Kennemerland

Heemstede is onderdeel van de regio Kennemerland. Voor de regio Kennemerland gaat het om 3347 plekken. Dat is de optelsom van de schattingen van alle gemeenten in deze regio. De gemeenten in Kennemerland bespreken samen hoe zij invulling willen geven aan de schattingen van het kabinet. Hierbij is het mogelijk om elkaar te helpen. Dan vangt de ene gemeente bijvoorbeeld iets meer of minder asielzoekers op en de andere juist iets meer of minder statushouders of vluchtelingen.

Afstemming met de provincie

Het resultaat van het regio-overleg wordt aangeboden aan de provincie Noord-Holland. Daar bekijken ze of de regio’s hun opgaven goed kunnen invullen. De provincie kan regionale opgaven nog veranderen als er bovenregionaal ‘verevend’ moet worden. De provincie brengt voor 1 november 2024 verslag uit aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Als de gemeenten tot een sluitende verdeling komen, legt de staatssecretaris dit vast in een verdeelbesluit.

Voorbereidend op Spreidingswet

Voordat de Spreidingswet in werking ging, spraken de gemeenten in Kennemerland af om zich daar alvast op voor te bereiden. In Kennemerland ging het om 2108 asielzoekers in 2023, waarvan 108 voor Heemstede. De aanpak om tot deze opvang te komen kwam in het concept regionaal plan opvang asielzoekers te staan.

Meer weten over het concept regionaal plan opvang asielzoekers?

Mail ons via flexwonen@heemstede.nl