Spreidingswet en regioplan

Op 1 februari is de Spreidingswet ingegaan. Doel van de wet is om voor voldoende asielopvang te zorgen, met een evenwichtige verdeling over het land. Het kabinet heeft ingeschat hoeveel opvangplekken er de komende twee jaar nodig zijn. Vervolgens hebben ze een verdeling gemaakt door per gemeente te kijken naar het inwoneraantal en de sociaaleconomische score. Door de schattingen van de gemeenten in een provincie op te tellen, zijn ze tot een provinciale opvangopgave gekomen.

Schatting voor Heemstede

Voor de gemeente Heemstede is de schatting uitgekomen op 191 opvangplekken voor asielzoekers in 2024, waarvan 16 plekken voor jonge alleenstaande vluchtelingen.

Overleg over de verdeling in de regio Kennemerland

Heemstede is onderdeel van de regio Kennemerland. Voor de regio Kennemerland gaat het om 3347 plekken. Dat is de optelsom van de schattingen van alle gemeenten in deze regio. De gemeenten in Kennemerland bespreken samen hoe zij invulling willen geven aan de schattingen van het kabinet. Hierbij is het mogelijk om elkaar te helpen. Dan vangt de ene gemeente bijvoorbeeld iets meer of minder asielzoekers op en de andere juist iets meer of minder statushouders of vluchtelingen.

Afstemming met de provincie

Het resultaat van het regio-overleg wordt aangeboden aan de provincie Noord-Holland. Daar bekijken ze of de regio’s hun opgaven goed kunnen invullen. De provincie kan regionale opgaven nog veranderen als er bovenregionaal ‘verevend’ moet worden. De provincie brengt voor 1 november 2024 verslag uit aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Als de gemeenten tot een sluitende verdeling komen, legt de staatssecretaris dit vast in een verdeelbesluit.

Uitgangspunten van de regio

Op 25 april 2024 heeft de gemeenteraad het ‘concept regionaal plan opvang asielzoekers 2025 en 2026’ ontvangen. Hierin staat hoe Kennemerland de opgave wil invullen. De belangrijkste punten uit het plan zijn:

  • Elke gemeente legt de focus op duurzame plekken boven noodopvangplekken.
  • Elke gemeente vult in ieder geval de opgave van 2023 in met locaties die voor langere tijd beschikbaar zijn. De inzet van Heemstede is om uiteindelijk alle 191 opvangplekken duurzaam in te vullen.
  • Als er noodopvang nodig is, dan zorgen de gemeenten voor zoveel mogelijk plekken voor (crisis)noodopvang.

In het regioplan staan geen opvanglocaties in Heemstede vermeld. De gemeente werkt aan een zorgvuldig plan om tot duurzame opvangplekken te komen. De eerste stap is het opstellen van scenario’s. In juni buigt de gemeenteraad zich over deze scenario’s. In het najaar krijgt de raad locaties voorgedragen die aansluiten bij het gekozen scenario en de uitgangspunten die daarbij horen.

Bekijk het concept regionaal plan opvang asielzoekers 2025 en 2026 

Concept regionaal plan opvang asielzoekers 2023

Voordat de Spreidingswet in werking ging en het plan voor 2025 en 2026 er lag, spraken de gemeenten in Kennemerland al af om zich alvast voor te bereiden op de Spreidingswet. In Kennemerland ging het om 2108 asielzoekers in 2023, waarvan 108 voor Heemstede. De aanpak om tot deze opvang te komen kwam in het concept regionaal plan opvang asielzoekers te staan.

Sindsdien hebben de gemeenteraden van de acht gemeenten in de regio verschillende duurzame locaties aangewezen en aan het COA voorgedragen. Een aantal hiervan is al in gebruik. Andere plekken zijn in ontwikkeling of in onderzoek.

Meer weten over het concept regionaal plan opvang asielzoekers?

Mail ons via flexwonen@heemstede.nl