Gebied Manpad

Er zijn plannen om gebied Manpad opnieuw in te richten. Dit gaat om delen van het gebied voor woningbouw in een groene omgeving. Er zijn nieuwe ontwikkelingen waarover we u graag informeren. Ontwikkelaar Parck Manpad is met de gemeente aan de slag gegaan met het woonprogramma voor gebied Manpad. We hebben daarbij ook rekening gehouden met de Woonvisie 2023-2027. In de Woonvisie staat bijvoorbeeld dat we bij de bouw van woningen in het buitengebied ook bouwen voor de verschillende doelgroepen.

Woonprogramma voor gebied Manpad

Het college besluit dat woonprogramma van ontwikkelaar Parck Manpad voldoet aan de ontwikkelvoorwaarden en de Woonvisie Om aan de Woonvisie en de andere kaders te voldoen, staat in het woonprogramma gebied Manpad dat er 149 woningen in een groene omgeving komen. De verdeling van de woningen, rekening houdend met de woonvisie, is daardoor: 30% sociale huurwoningen, 36% betaalbare koopwoningen en 34% duurdere koopwoningen. De gemeente heeft de ecologische waarde en potentie in kaart gebracht.

Informatieavond

Op dinsdag 27 februari organiseerden we een informatieavond in het gemeentehuis.
Tijdens deze avond vertelden we samen met de ontwikkelaar meer over het woonprogramma en de ecologische waarde voor gebied Manpad.

Stand van zaken

  • Op 7 februari 2023 heeft het college kennisgenomen van het feitenrelaas en ingestemd met het participatieplan. De gemeenteraad heeft op 23 maart 2023 het participatieplan vastgesteld
  • In het collegebericht van 27 juni 2023 staan de vervolgstappen beschreven
  • Op dinsdag 27 februari 2024 organiseerden we een informatieavond in het gemeentehuis over de nieuwe plannen
  • Op 18 maart 2024 is het woonprogramma besproken in de raadscommissie Ruimte.
  • Op 11 april volgt debat in commissie Ruimte en advies aan de raad. Hier is geen mogelijkheid inspraak meer
  • Op 25 april neemt de gemeenteraad een beslissing over het nieuwe plan van Parck Manpad. Hierna start de participatie overeenkomstig het door de raad vastgestelde Participatieplan.
  • De uitstoot van stikstof voor de bouwfase wordt in de toekomst meegenomen bij de ruimtelijke procedure

Contact

Gerard Klaassen

Bob ter Haak

Parck Manpad: de heer. H. Meuwese