Natuurpark Manpad met woningen te gast

Herinrichting delen tuinbouwgebied tot natuurgebied, met mogelijkheden voor woningbouw.
Ontwikkelaar: Parck Manpad B.V.

Stand van zaken

  • Op 8 december 2022 heeft de commissie Ruimte een positieve zienswijze gegeven over de ontwerp-marsroute voor het maken van ontwikkelafspraken met de ontwikkelaar. De marsroute is een werkroute met uitwerking binnen aangegeven kaders, randvoorwaarden en planning.
  • Het college heeft op 7 februari 2023 kennisgenomen van het feitenrelaas en ingestemd met het participatieplan. De raad heeft op 23 maart 2023 het participatieplan vastgesteld.
  • Het door de ontwikkelaar en gemeente samen opstellen van scenario’s (schetsen) voor de inrichting van het gebied, passend binnen de in het participatieplan aangegeven kaders en informatie in het feitenrelaas, neemt meer tijd in beslag dan voorzien. Op dit moment is niet bekend wanneer de scenario’s klaar zijn en op basis hiervan de participatie start
  • Stikstof: de uitstoot van stikstof voor de bouwfase wordt in de toekomst meegenomen bij de ruimtelijke procedure

Gerard Klaassen

Bob ter Haak

Parck Manpad: de heer. H. Meuwese