Parkeervisie Heemstede

Heemstede heeft een dorps en groen karakter. Met een passende visie op parkeren willen we dat karakter houden en gastvrij blijven voor parkerende bewoners, ondernemers en bezoekers. De Parkeervisie is bedoeld als leidraad voor het parkeerbeleid en als ondersteuning om onze uitdagingen rondom parkeren aan te pakken. De Parkeervisie Heemstede 2024 is in de raadsvergadering van 20 december 2023 vastgesteld. 

Kerndoel

Het kerndoel van deze Parkeervisie luidt:
“In Heemstede zorgen we voor een verbeterd evenwicht tussen goede bereikbaarheid enerzijds en een veilige en aantrekkelijke leefomgeving anderzijds.”

Doelstellingen

In de Parkeervisie is opgenomen op welke manier het parkeerbeleid bijdraagt aan het hierboven omgeschreven kerndoel. Om het kerndoel te bereiken staan in de visie vijf doelstellingen centraal:

  1. De juiste parkeerder op de juiste plek
  2. Parkeeroverlast en/of onveilige situaties voorkomen
  3. Een duidelijk parkeerregime
  4. Nieuwe parkeernormen afstemmen op de locatie, doelgroep en functie
  5. Minimaal kostendekkende parkeervergunningen

De Parkeervisie is tot stand gekomen in drie fases:

Fase 1: Verkenning (afgerond in maart 2023)

Onderzoek huidige parkeersituatie aan de hand van het recent uitgevoerde parkeeronderzoek, informatie uit parkeersystemen en parkeerbeleidsdocumenten. Aan de hand van deze informatie zijn belangrijkste aandachtspunten bepaald.

Fase 2: Participatiefase (april-september 2023)

Online peiling

Wij hebben in de periode mei-juni via digitale vragenlijsten de parkeerbeleving gepeild onder inwoners, ondernemers, werkenden en bezoekers om een vollediger beeld te krijgen van parkeren in Heemstede. Bekijk de resultaten van het onderzoek.

Inhoudelijke sessies (september 2023)

De uitkomsten van het onderzoek en de parkeerervaringen zijn gebruikt voor het maken van plannen voor toekomstig parkeerbeleid. In september zijn hierover kleinschalige, inhoudelijke sessies gehouden met een afvaardiging van belanghebbende organisaties. 

Fase 3: Uitwerkingsfase, van denkrichting naar parkeervisie (september-december 2023)

De gemeenteraad heeft vervolgens beslist over de plannen. In september is de 80% versie van de Parkeervisie behandeld in de Commissie Middelen. De commissie heeft een zienswijze gegeven op het stuk, dit is meegenomen in de uitwerking van de 100% versie. Deze eindversie is in december 2023 voorgelegd. Op 20 december 2023 is de Parkeervisie Heemstede 2024 vastgesteld door de raad.

Vervolgstappen: uitwerking beleidsstukken parkeren

De Parkeervisie vormt de basis voor de overige beleidsdocumenten op het gebied van parkeren. De gemeente gaat de komende tijd aan de slag met de uitwerking van de volgende beleidsstukken:

  • Verordening Parkeerbelasting (vastgesteld 20 december 2023)
  • Parkeernormennota (raad van maart 2024)
  • Beleidsregels aanvragen en afgiften parkeervergunningen (planning nog niet bekend)
  • Beleidsnota 4B benadering van visie naar praktijk (planning nog niet bekend)

Waarom komt er een nieuwe parkeervisie?

De gemeente bekijkt of het huidige parkeerbeleid nog volstaat. Dit is nodig , omdat factoren die van invloed (kunnen) zijn op het parkeren steeds veranderen. We kijken naar de situatie op dit moment, naar toekomstige ontwikkelingen en onze ambities. Ook horen we graag van inwoners, ondernemers, werkenden en bezoekers hoe zij het parkeren ervaren. Met de informatie die komt uit de inventarisaties, vragenlijsten en latere contactmomenten stellen we een parkeervisie op. En kunnen we toetsen of het wenselijk is het huidige parkeerbeleid aan te passen.

Komt er een ander parkeerbeleid in Heemstede?

Met alle informatie die we ophalen, stellen we een parkeervisie op waarmee we kunnen beoordelen of het nodig is om het huidige parkeerbeleid aan te passen.

Wat is een parkeervisie? En wat is een parkeerbeleid?

Een parkeervisie en een parkeerbeleid zijn beide gericht op het beheer van parkeervoorzieningen, maar hebben verschillende doelen. Een parkeervisie geeft de richting aan voor het beheer van parkeervoorzieningen, een parkeerbeleid zich richt op de praktische uitvoering daarvan.

Waar waren de vragenlijsten die in mei werden afgenomen voor bedoeld?

We vinden belangrijk te weten hoe inwoners, bedrijven en bezoekers de parkeerdruk in Heemstede ervaren. We vroegen daarom iedereen die in Heemstede woont en/of werkt, of er een bezoek brengt een vragenlijst in te vullen. Daarmee hebben we een actueel en vollediger beeld van het parkeren in Heemstede gekregen.

Contact