Parkeervisie Heemstede

Heemstede heeft een dorps en groen karakter. Met een passende visie op parkeren willen we dat karakter houden en gastvrij blijven voor parkerende bewoners, ondernemers en bezoekers. De gemeente stelt een nieuwe parkeervisie op om te beoordelen of het nu geldende parkeerbeleid nog volstaat. 

Met een parkeervisie motiveren we keuzes voor parkeerfuncties waarin de belangrijkste belangen en wensen (waar en hoeveelheid parkeerruimte) zijn afgewogen. We kijken naar de nu geldende situatie en toekomstige ontwikkelingen. Ook peilen we de parkeerervaring onder inwoners, ondernemers, werkenden en bezoekers.

De vragenlijsten over hoe inwoners, bedrijven en bezoekers parkeerdruk in Heemstede ervaren zijn gesloten. Dit onderzoek vond plaats in mei 2023. De inbreng is gebruikt voor het opstellen van de parkeervisie.

De aanpak vindt plaats in 3 fases:

Fase 1: Verkenning (afgerond in maart 2023)

In deze fase onderzochten we de huidige parkeersituatie aan de hand van het recent uitgevoerde parkeeronderzoek, informatie uit parkeersystemen en parkeerbeleidsdocumenten. Per gebied benoemden we de aandachtspunten die al spelen of waarvan we op basis van relevante beleidsdocumenten en ontwikkelingen verwachten dat ze in de nabije toekomst tot knelpunten gaan leiden.

Fase 2: Participatiefase (april-september 2023)

Online peiling

Wij hebben wij in de periode mei-juni via digitale vragenlijsten de parkeerbeleving gepeild onder inwoners, ondernemers, werkenden en bezoekers om een vollediger beeld te krijgen van parkeren in Heemstede,

Inhoudelijke sessies

Met de uitkomsten van ons onderzoek en de parkeerervaringen maken wij plannen voor toekomstig parkeerbeleid. Na de zomer vinden hierover kleinschalige, inhoudelijke sessies plaats met een afvaardiging van belanghebbenden, anders dan inwoners.

Fase 3: Uitwerkingsfase, van denkrichting naar parkeervisie (oktober-december 2023)

De gemeenteraad beslist vervolgens over de plannen. Na akkoord wordt het parkeerbeleid verder uitgewerkt. Vervolgens wordt het beleid opnieuw aan de raad voorgelegd. Na akkoord geldt het nieuwe parkeerbeleid in gemeente Heemstede.  

Waarom komt er een nieuwe parkeervisie?

De gemeente bekijkt of het huidige parkeerbeleid nog volstaat. Dit is nodig , omdat factoren die van invloed (kunnen) zijn op het parkeren steeds veranderen. We kijken naar de situatie op dit moment, naar toekomstige ontwikkelingen en onze ambities. Ook horen we graag van inwoners, ondernemers, werkenden en bezoekers hoe zij het parkeren ervaren. Met de informatie die komt uit de inventarisaties, vragenlijsten en latere contactmomenten stellen we een parkeervisie op. En kunnen we toetsen of het wenselijk is het huidige parkeerbeleid aan te passen.

Komt er een ander parkeerbeleid in Heemstede?

Met alle informatie die we ophalen, stellen we een parkeervisie op waarmee we kunnen beoordelen of het nodig is om het huidige parkeerbeleid aan te passen.

Wat is een parkeervisie? En wat is een parkeerbeleid?

Een parkeervisie en een parkeerbeleid zijn beide gericht op het beheer van parkeervoorzieningen, maar hebben verschillende doelen. Een parkeervisie geeft de richting aan voor het beheer van parkeervoorzieningen, een parkeerbeleid zich richt op de praktische uitvoering daarvan.

Waar waren de vragenlijsten die in mei werden afgenomen voor bedoeld?

We vinden belangrijk te weten hoe inwoners, bedrijven en bezoekers de parkeerdruk in Heemstede ervaren. We vroegen daarom iedereen die in Heemstede woont en/of werkt, of er een bezoek brengt een vragenlijst in te vullen. Daarmee hebben we een actueel en vollediger beeld van het parkeren in Heemstede gekregen.

Contact