Verslag omwonendenoverleg 14 mei over opvang Heemsteedse Dreef 156

Agenda

  • Opening
  • Waar staan we nu?
  • Bespreken werkafspraken
  • Concept uitgangspunten evaluatie
  • Vervolg buurtoverleg
  • Vragen en opmerkingen
  • Afsluiting

Opening

Op dinsdagavond 14 mei 2024 was er in het gemeentehuis een bijeenkomst met de omwonenden rond de Heemsteedse Dreef 156. Er waren zes omwonenden, drie medewerkers van de gemeente en een vertegenwoordiger van het COA aanwezig.

Waar staan we nu?

De verbouwing is in volle gang. Door extra werkzaamheden aan het dak duurt de verbouwing langer van gepland. Hierdoor komen de jonge vluchtelingen ook later. De schatting is dat zij er vanaf augustus 2024 zullen zijn. De deelnemers aan het omwonendenoverleg ontvangen eind juni/begin juli een update vanuit de gemeente over de  verwachte openingsdatum. De omwonenden willen graag kennismaken met het team van het COA voordat de kinderen hun intrek nemen. COA komt hiervoor met een voorstel.

Er is een vrijwilligersbijeenkomst ingepland op 22 mei. De deelnemers van het omwonersoverleg ontvangen informatie over welk vrijwilligerswerk gedaan kan worden.

Het aantal asielzoekers dat Heemstede moet opvangen is verhoogd. Omwonenden willen graag weten hoe zij betrokken worden bij het toewijzen van nieuwe opvanglocaties. Hiervoor heeft de gemeente de motie Draagvlak omarmd. Hierin staat beschreven hoe de gemeente omgaat met het informeren van en de participatie door omwonenden. De gemeente zal deze notitie toesturen.

Omwonenden vragen of zij inzicht kunnen krijgen in zaken die binnen de opvanglocatie spelen, zoals de aanwezigheid van COA-medewerkers en of de kinderen naar school gaan of niet. Het COA geeft aan dat omwonenden alle informatie krijgen die relevant is voor de leefbaarheid in de directe omgeving van het pand. Informatie over de leefbaarheid binnen de opvang zelf, wordt niet zomaar gedeeld.

Bespreken werkafspraken

Het overleg over de werkafspraken is afgerond. Gemeente geeft hierbij aan dat de werkafspraken altijd kunnen worden aangepast.

Concept uitgangspunten evaluatie

COA en gemeente hebben uitgangspunten voor de evaluatie opgesteld. Deze uitgangspunten zijn voorgelegd aan het omwonendenoverleg. Besloten wordt dat twee onderwerpen aan deze uitgangspunten worden toegevoegd. Namelijk positieve ervaringen en oplossingsrichtingen. Ofwel, niet alleen signaleren, maar ook bespreken hoe iets kan worden opgelost. Voor het overige kunnen de omwonenden zich vinden in de opgestelde uitgangspunten.

Vervolg buurtoverleg

Het huidige omwonendenoverleg komt te vervallen nu de werkafspraken en evaluatie helder zijn. Hiervoor in de plaats komen twee andere overleggen: het buurtoverleg en de wekelijkse catch-up.

Buurtoverleg

In dit overleg zitten een persoon van het COA, politie en gemeente en een aantal omwonenden. Dit zullen vier deelnemers uit het omwonendenoverleg zijn, aangevuld met twee bewoners uit de rest van de buurt. Het is een constructief overleg dat zich bezighoudt met de leefbaarheid in de buurt. Het COA zal dit overleg in het begin maandelijks inplannen. Bij de evaluatie na drie maanden wordt bekeken of dit nog altijd wenselijk en haalbaar is voor alle deelnemers. Het COA plant het eerste overleg bij voorkeur voor de opening van de locatie in.

Wekelijkse catch-up

Er komt een vast wekelijkse moment waarop een van de directe buren met de locatiemanager van de Heemsteedse Dreef 156 overlegt over de leefbaarheid rondom de opvang. Het COA stelt een vast moment voor. De omwonenden hebben aangegeven dat zij zelf organiseren dat er steeds één van de direct omwonenden aanwezig is op dit catch-upmoment.

Vrijwilligers

Op 22 mei is er een bijeenkomst voor mensen die interesse hebben in vrijwilligerswerk rond de Heemsteedse Dreef. Het COA organiseert de bijeenkomst. De gemeente is daarbij ook aanwezig. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via SaidaTbib@coa.nl

Afsluiting

Vragen? Mail ons via flexwonen@heemstede.nl