Verslag omwonendenoverleg 20 november 2023

Agenda

 • Opening
 • Voorstellen locatiemanager
 • Vaststellen verslag van het overleg van 23 oktober
 • Wat is er gebeurd sinds het vorige overleg
 • Bespreken werkafspraken
 • Volgende stappen
 • Volgend overleg

Opening

Op maandag 20 november 2023 was er een omwonendenoverleg over de opvang aan de Heemsteedse Dreef 156. Er waren 8 omwonenden, 2 medewerkers van de gemeente en 2 medewerkers van het COA.

Voorstellen locatiemanager

De locatiemanager van de Heemsteedse Dreef stelt zich voor. Hij heeft ook de locatie in Velsen Driehuizen onder zijn hoede. Verder komt er een adjunct manager en in het begin ook een senior medewerker opvang. De locatiemanager is het aanspreekpunt voor de omwonenden. De locatie is telefonisch bereikbaar. Er is 24/7 begeleiding aanwezig.

Vaststellen verslag van 23 oktober

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

Wat is er gebeurd sinds het vorige overleg

 • Begin november heeft het COA de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend
 • De gemeente heeft de puntenlijst van de omwonenden ontvangen en waar mogelijk verwerkt in de werkafspraken
 • Omwonenden waarderen de tekening van de buitenruimte die de gemeente heeft gemaakt. Zo komt er een hekwerk aan de zijkant en een chill-plek aan de voorzijde van het huis. De gemeente stelt voor nog enkele parkeerplekken op het eigen terrein te plaatsen, zoals op tekening aangegeven. Als dit mogelijk en wenselijk is, zal er een andere inrit moeten komen en vervalt de huidige inrit. De gemeente werkt dit in overleg met omwonenden verder uit
 • Twee omwonenden zijn op bezoek geweest bij de opvang voor jonge vluchtelingen van 15-17 jaar in De Meern. Deze opvang is ook in een woonwijk gevestigd. De achtertuin van deze opvang is veel groter, maar het blijkt dat de jongeren vooral aan de voorzijde van de opvang blijven. Omwonenden in De Meern geven aan dat ze geen overlast ervaren

Aanvullende informatie over de omgevingsvergunning

De gemeente beoordeelt op dit moment de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Wordt de aanvraag positief beoordeeld, dan komt de ontwerp-omgevingsvergunning vier weken lang ter inzage te liggen voor de omwonenden. Daarna verleent en publiceert de gemeente de omgevingsvergunning en start de bezwaartermijn van 6 weken. Gemeente en COA bekijken of het moment van ter inzagelegging van de ontwerp vergunning ook het moment is van de start van de interne verbouwingen.

Bespreken werkafspraken

De gemeente heeft de puntenlijst van de omwonenden bijna helemaal naar tevredenheid verwerkt. De discussie richt zich nog vooral op de wens van omwonenden om een extra voorwaarde te stellen aan het moment dat er 15/17-jarige vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Gemeente en COA kunnen hier niet aan tegemoet komen. De tekst hierover in de bestuursovereenkomst die eerder met omwonenden besproken was, blijft daarom gehandhaafd. COA en gemeente verwerken wel in de werkafspraken dat dit ruim van te voren in het omwonendenoverleg wordt besproken.

Omwonenden geven aan het hier niet mee eens te zijn en gaan zich hierop beraden. Op verzoek van hen is afgesproken dat een afvaardiging van omwonenden de uitkomst daarvan bespreekt met gemeente en COA.

Volgende stappen

De gemeente bekijkt de mogelijkheid om parkeerplekken op het terrein toe te voegen, Omwonenden benaderen de gemeente voor overleg over hoe om te gaan met de mogelijke komst van 15/17-jarigen op een later moment. Daarna plannen we een volgend omwonendenoverleg.
Op 16 januari vergadert de raadscommissie Samenleving over de bestuursovereenkomst. Omwonenden kunnen tijdens deze vergadering inspreken. Op 1 februari neemt de raad een besluit.

Volgend overleg

Het volgende overleg wordt nog ingepland.

Heeft u vragen? Mail dan naar flexwonen@heemstede.nl