Verslag omwonendenoverleg 23 oktober 2023

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen verslag van het overleg van 9 oktober
 3. Wat is er gebeurd sinds het vorige overleg
 4. Bespreken evaluatie
 5. Bespreken werkafspraken
 6. Vragen en opmerkingen
 7. Afspraken
 8. Volgend overleg

Opening

Op maandag 23 oktober 2023 was er een omwonendenoverleg over de opvang aan de Heemsteedse Dreef 156. Er waren tien omwonenden, twee medewerkers van de gemeente en een medewerker van het COA. Een omwonende had zich afgemeld.

Vaststellen verslag van 9 oktober

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

Wat is er gebeurd sinds het vorige overleg

 • Er is overleg geweest met de directe buren bij de nieuwe opvanglocatie. Er komen schuttingen en een plek om te zitten aan de voorzijde van het huis. De gemeente gaat bekijken of de fietsenstalling bij de ingang van de praktijk van de huisarts kan komen.
 • Zoals het er nu naar uitziet komen er 13/14-jarigen naar Heemstede, maar 15/17-jarigen blijft mogelijk.
 • Omwonenden hebben werkafspraken voorbereid.

Bespreken evaluatie

Gemeente, COA en omwonenden bespreken de evaluatie. De gemeente legt uit hoe het proces verloopt:

 • De evaluatie vindt tien maanden nadat de opvang met volledige bezetting in gebruik is genomen, plaats. Het indienen van de evaluatie volgt daarna binnen twee maanden.
 • Onderdeel van de evaluatie zijn observaties en ervaringen van omwonenden, COA en gemeente. De gemeente maakt een ambtelijk advies voor het college. De gemeente zegt toe dat een advies van de omwonenden hiervan onderdeel is.
 • De manier van evalueren is onderdeel van de bestuursovereenkomst. Het college besluit op basis van de uitgevoerde evaluatie.

Omwonenden zijn van plan om een logboek van incidenten bij te houden. De gemeente stelt voor om incidenten ook altijd direct te bespreken. En niet te wachten op bijvoorbeeld een volgend omwonendenoverleg of het moment van evaluatie. Een van de omwonenden adviseert om in het logboek ook positieve opmerkingen op te schrijven.

Omwonenden willen graag in het begin elke week in gesprek met de begeleiders van de opvang. Elkaar kennen is belangrijk om het goede gesprek aan te gaan. Ook het omwonendenoverleg is er om te kijken of de opvang goed verloopt.

Bespreken werkafspraken

De gemeente legt de aanpak rond de werkafspraken uit:

 • De werkafspraken zijn onderdeel van de bestuursovereenkomst.
 • De werkafspraken kunnen altijd worden aangepast.
 • Onderwerpen van de werkafspraken zijn veiligheid, contact met de omwonenden en onderwijs.

Omwonenden brengen hun kijk in. De buurtbewoners hebben hun buurt onder meer uitgekozen omdat het er rustig is. Ze willen COA en gemeente kunnen vertrouwen en hebben daarom hun eigen punten van aandacht voorbereid. Het verwerken daarvan in de werkafspraken is belangrijk voor het vertrouwen. Verder vinden omwonenden huis- en gedragsregels belangrijk. Het is de wens om geluidsoverlast, intimiderende groepsvorming en gedrag concreet te omschrijven.

Omwonenden delen hun punten van aandacht. Deze gaan over de groep, avondrust, privacy van de buren, fietsenrekken, roken, geluidsoverlast, groepsvorming, parkeren, begeleiding, overleg, opschrijven van incidenten, extreme incidenten en evaluatiemomenten.

De gemeente gaat ze bestuderen en komt met een voorstel voor aangepaste werkafspraken. De gemeente deelt dit voorstel liefst binnen een week met de groep. De gemeente laat op zijn laatst op maandag 30 oktober weten of dat lukt. De gemeente voegt de werkafspraken bij de bestuursovereenkomst.

Veiligheid

Het veiligheidsplan komt aan bod. Hierin staat hoe COA, politie en gemeente met elkaar samenwerken bij een calamiteit. Er komt een telefoonnummer voor omwonenden, waarmee zij de begeleider op de locatie die dienst heeft, direct kunnen bellen. Omwonenden willen de personele bezetting van de opvang in het omwonendenoverleg bespreken. COA en gemeente willen ook graag een constante bezetting op de opvang.
Tijdens het vorige overleg zijn huis- en gedragsregels voor 15/17-jarigen gedeeld. Voor 13/14-jarigen zijn er nog geen regels, omdat deze jongeren tot voorkort opvang kregen in pleeggezinnen.

Onderwijs en dagbesteding

De kinderen gaan naar de Internationale Schakelklas in Haarlem om Nederlands te leren. Ze stromen later door naar gewoon onderwijs. Veel kinderen zijn niet gewend aan onderwijs. Ze gaan niet altijd de hele dag naar school, maar krijgen in elk geval twee tot drie uur les. De jongeren krijgen ook dagbesteding die helpt bij het leren leven in onze samenleving. Zo krijgen ze verkeerslessen en leren ze fietsen en koken. Ze krijgen wat zakgeld en moeten zelf hun kleren kopen.

Vragen en opmerkingen

Op dit moment is 16 de maximale grootte van een groep met 13/14-jarigen. Maar, er zijn ook al locaties met meer jongeren, omdat dat op dit moment nodig is.

Omwonenden vragen of er een vergelijkbare opvang is in Nederland. In De Meern is een opvang die overeenkomsten heeft met de opvang aan de Heemsteedse Dreef. Het COA gaat kijken of een paar omwonenden deze opvang kunnen bezoeken.

Sommige omwonenden geven aan dat 16 jongeren maximaal moet zijn. De gemeente verwijst naar het genomen raadsbesluit.

Omwonenden horen graag wanneer er informatie komt over vrijwilligerswerk. Het COA vertelt dat de locatiemanager van de opvang binnenkort naar het overleg komt. Hij zal de begeleiding van de vrijwilligers regelen.

Omwonenden hebben ook vragen over de begeleiding van de jongeren en over regels voor bijvoorbeeld het ontvangen van vrienden. Het COA vertelt dat er altijd twee begeleiders op de locatie zijn. Vrienden ontvangen mag, maar de begeleiding kijkt wel kritisch mee. De ervaring leert dat vriendschappen niet gemakkelijk ontstaan.

Een van de omwonenden is onder de indruk van wat er al is gebeurd. Zij raadt aan ook positieve ervaringen in het logboek op te schrijven om een te negatieve balans te voorkomen. Wat je aandacht geeft, groeit.

Afspraken

 • Evaluatie: de gemeente neemt het advies van omwonenden op als onderdeel van het ambtelijk advies voor het college.
 • Het COA kijkt of een paar omwonenden de opvang in De Meern kunnen bezoeken.
 • Het COA nodigt de locatiemanager uit voor een volgend overleg.
 • De gemeente bestudeert de punten van de omwonenden en doet een voorstel voor de aanpassing van de werkafspraken. De gemeente deelt dit voorstel binnen een week met de omwonenden. Als dit niet lukt, laat de gemeente dit op zijn laatst op 30 oktober weten.

De gemeente laat de buurt via de digitale bewonersbrief en De Heemsteder weten wat er tijdens het overleg is besproken. Ontvangt u de digitale bewonersbrief nog niet? Meldt u zich dan aan

Volgend overleg

Het volgende overleg is op 6 november 2023 om 19.15 uur in het gemeentehuis. De inloop is vanaf 19.00 uur. Dit overleg is met de vaste groep omwonenden.
Heeft u vragen? Mail dan naar flexwonen@heemstede.nl