Verslag omwonendenoverleg 9 oktober 2023

Hieronder volgt het verslag van het omwonendenoverleg van 9 oktober 2023, over de opvang aan de Heemsteedse Dreef.

Agenda

 1. Opening
 2. Voorstellen aanwezigen
 3. Vaststellen verslag van het overleg van 11 september
 4. Deelnemers aan dit overleg
 5. Doel van de avond
 6. Update voortgang en voorbereidingen
 7. Bespreken werkafspraken en evaluatie
 8. Extra omwonendenoverleg ingelast
 9. Afspraken
 10. Terugkoppeling
 11. Volgend overleg
 12. Afsluiting

Opening

Op maandagavond 9 oktober 2023 was er in het gemeentehuis een overleg met direct omwonenden van de nieuwe opvang aan de Heemsteedse Dreef 156. Op de avond waren tien omwonenden, twee medewerkers van de gemeente en een vertegenwoordiger van het COA aanwezig. Een omwonende had zich ziekgemeld.

Voorstellen aanwezigen

De groep bestaat nu in totaal uit 13 aanwezigen. Iedereen stelt zich voor.

Vaststellen verslag van 11 september

Omwonenden merken op dat er in het verslag van de vorige keer is niet vermeld dat er een afsprakenkader voorbereid zou worden. De gemeente zal dit toevoegen aan het verslag van 11 september op de website.

De gemeente heeft dit onderwerp wel voorbereid voor deze bespreking van 9 oktober onder de noemer ‘werkafspraken’.

Note: bij nader inzien stond dit onderwerp toch wel, maar heel kort, in het verslag van 11 september vermeld. De gemeente breidt dit uit.

Deelnemers aan dit overleg

Tijdens het vorige overleg is gesproken over het verschil in belangen van omwonenden die direct naast de nieuwe opvangplek wonen en omwonenden die er wat verder vandaan wonen. Het voorstel was daarom om een apart overleg in te voeren met de direct omwonenden. De omwonenden die wat verder weg wonen van de opvanglocatie, toonden daar begrip voor.

De aanwezigen tijdens dit overleg op 9 oktober zijn vooral de direct omwonenden, plus een aantal mensen die iets verder weg wonen. Afgesproken wordt om het omwonendenoverleg voortaan met de huidige groep aanwezigen te voeren. De gemeente informeert de rest van de buurt via de website, digitale bewonersbrieven en De Heemsteder.

Het omwonendenoverleg is bedoeld om zaken waarover buurt en opvanglocatie elkaar tegen kunnen komen te bespreken. Omwonenden die aan het overleg deelnemen, kunnen ook namens de andere omwonenden onderwerpen die in de buurt spelen inbrengen.

Ook de gemeente is bereikbaar voor de buurt. De gemeente zal reageren op eventuele reacties en deze desgewenst agenderen voor het overleg.

Doel van de avond

Het doel van de avond was omwonenden informeren over de voorbereidingen en om gezamenlijk de voorgestelde werkafspraken en evaluatie door te spreken.

Update voortgang en voorbereidingen

Er is een update gegeven over de stand van zaken rondom de opvanglocatie voor de jonge vluchtelingen aan de Heemsteedse Dreef.

 1. Op 2 oktober vond bij de notaris de overdracht van de woning plaats.
 2. Het COA werkt verder aan de voorbereidingen voor de nodige aanpassingen van het pand en de daarbij behorende aanvraag van een omgevingsvergunning.
 3. De huisartsenpraktijk blijft open tijdens de verbouwing.
 4. COA en gemeente hebben voorstellen opgesteld voor de werkafspraken en evaluatie. Ook bereiden ze de bestuursovereenkomst voor. De verwachting is dat deze documenten eind dit jaar aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling.

Bespreken werkafspraken en evaluatie

Gemeente, COA en omwonenden bespreken allereerst de voorgestelde werkafspraken. De werkafspraken zijn geclusterd per thema.

Veiligheid

Er zijn vragen over de reguliere gang van zaken en de huisregels van de opvanglocatie. De aanwezigen krijgen de huisregels uitgedeeld. Het COA legt uit:

 • De jongeren krijgen huisregels en deze worden uitgelegd, zo nodig via een tolk.
 • Er is 24/7 begeleiding (met slaapdienst) en een bhv’er aanwezig. Het COA is wettelijk verplicht deze bezetting te leveren.
 • De jongeren moeten zich twee keer per dag melden en uitgangspunt is dat ze na 22.00 uur binnen blijven.
 • Opvoeding is onderdeel van de opvang en een verantwoordelijkheid van de begeleiders. De jongeren leren snel Nederlands.
 • Wordt een jongere uit een groep van 13/14-jaar 15 jaar, dan gaat hij of zij waarschijnlijk naar de opvang in Velsen. Wordt een jongere uit een groep van 15/17-jaar 18 jaar, dan gaat hij of zij naar een asielopvang voor volwassenen.
 • Er is een bedrijfsnoodplan voor bijvoorbeeld ontruiming bij brand en het melden van calamiteiten aan de politie en burgemeester via een noodnummer.
 • Er komt een vast telefoonnummer, waarmee de in het pand aanwezige begeleiding direct bereikbaar is. Indien nodig kan daar 24/7 naar gebeld worden.
 • Meldingen van overlast worden vastgelegd.

Wensen van de omwonenden

 • Omwonenden willen graag ook zelf bijhouden wie er in de buurt een melding maakt. Ze willen daarnaast dat hun ervaringen worden meegenomen. De gemeente geeft aan dat hun meldingen en ervaringen inbreng zijn voor het omwonendenoverleg.
 • Omwonenden willen graag invloed op de inrichting van de buitenruimte (tuin) van het pand, zoals bijvoorbeeld de plek van de fietsenstalling. De gemeente en het COA zullen binnenkort ter plaatse afspreken met de directe buren, om in overleg te bekijken welke aanvullende voorzieningen getroffen kunnen worden. Tips van omwonenden om voor- en achtertuin aantrekkelijk en veilig te maken zijn welkom.
 • Omwonenden willen vooraf graag concrete meetbare afspraken maken over wat wel en niet mag. Er zijn enkele voorbeelden benoemd, zoals het afspelen van muziek of samenkomen met een maximaal aantal personen in de tuin. Het COA geeft aan dat dergelijke regels niet vooraf opgelegd kunnen worden aan de jongeren. Het COA werkt bij de opvang vanuit direct contact met de buurtbewoners. Als er overlast is, dan is het de bedoeling om dat met elkaar te bespreken. Het COA grijpt daar dan op in. De gemeente geeft ook aan dat vooral door goed overleg tussen omwonenden en de opvang eventuele overlast kan worden gecorrigeerd. De begeleiders zijn daarop aanspreekbaar. Het omwonendenoverleg met aanwezigheid van de gemeente is bedoeld om dit te monitoren. Omwonenden blijven bezorgd. Zij willen zeker weten dat hun zorgen en meldingen gehoord worden en dat daarnaar gehandeld wordt.

Extra omwonendenoverleg ingelast

Omwonenden, gemeente en COA verschillen van inzicht over het vooraf opstellen van concreet meetbare regels. De gemeente heeft de omwonenden gevraagd om een voorstel te doen van waar zij aan denken. Afgesproken wordt dat hier op 23 oktober 2023 verder over gesproken wordt.

Afspraken

 • Het COA gaat na hoe regels over veiligheid worden toegepast bij andere vergelijkbare opvanglocaties.
 • De omwonenden zetten regels zoals zij zich die voorstellen op papier.
 • Er komt een extra overleg op 23 oktober om verder te praten over de werkafspraken en evaluatie.
 • De werkafspraken rond de overige thema’s, zoals het contact met de omwonenden en vrijwilligerswerk, en de evaluatie komen dan ook aan bod.
 • De gemeente past de tekst in het verslag van 11 september 2023 aan over de totstandkoming van een kader voor de werkafspraken.

Terugkoppeling

De gemeente informeert de buurt over wat er tijdens dit overleg is besproken via de digitale bewonersbrief en De Heemsteder. Hierin wordt verwezen naar heemstede.nl/huisvesting, waar het gehele verslag te vinden is. Ontvangt u de digitale bewonersbrief nog niet? U kunt zich hier aanmelden.

Volgend overleg

Het volgende overleg is op 23 oktober 2023 om 19.15 uur op het gemeentehuis. De inloop is vanaf 19.00 uur. Dit overleg wordt vanaf nu gevoerd met een vaste groep omwonenden. Heeft u vragen? Mail dan naar flexwonen@heemstede.nl.