Vragen en antwoorden van de gemeente over de opvanglocatie Heemsteedse Dreef

Hieronder vindt u de vragen die op 22 juni 2023 aan de gemeentelijke medewerkers zijn gesteld met de antwoorden erbij. Vragen die ook plenair aan de orde zijn gekomen, hebben we hier weggelaten.

Hoe is de aankoop van het pand aan de Heemsteedse Dreef verlopen?

Vanaf begin 2022 zijn we op zoek naar huisvestingslocaties. Toen duidelijk werd dat opvanglocaties aan de Leidsevaartweg afvielen, zijn we op zoek gegaan naar alternatieven. In maart heeft de makelaar deze locatie bij de gemeente aangedragen als mogelijke opvanglocatie. Daarop zijn het COA en de gemeenten gaan rekenen en tekenen. We zijn via de makelaar met de onderhandelingen gestart. De onderhandelingen zijn anoniem gevoerd omdat de gemeente daarmee zelf de regie houdt. Het is algemeen bekend dat als de gemeente in vastgoed is geïnteresseerd, de prijs omhoog gaat. Ook was in eerste instantie nog niet duidelijk welke partij het pand zou aankopen.

Past de opvang van amv’ers binnen het bestemmingsplan? Zo niet, hoe ziet het proces eruit?

Nee, voor de opvang van AMV’ers in het pand is een (tijdelijke) omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig. Er is sprake van een functiewijziging omdat de opvang van AMV’ers moet worden gezien als een maatschappelijke functie. Die functie past niet binnen de bestemming ‘wonen’ die nu op het pand rust.
De procedure voor de (tijdelijke) omgevingsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

  1. Nadat de omgevingsvergunningaanvraag is ingediend, wordt de ontwerp-vergunning opgesteld
  2. De omgevingsvergunning ligt 4 weken lang ter inzage (een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik voor 6 weken). Dit geeft omwonenden de mogelijkheid om al voor de vergunningverlening hun zienswijze op het plan naar voren te brengen
  3. De gemeente beantwoordt de zienswijzen en verwerkt de eventuele aanpassingen in de definitieve omgevingsvergunning
  4. Het college stelt de omgevingsvergunning vast
  5. Daarna zijn er mogelijkheden tot bezwaar en beroep

De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt door het COA gedaan nadat de raad akkoord is gegaan, de koop definitief is geworden en de huur- en bestuursovereenkomst met het COA zijn gesloten.

Kan het contract tussentijds worden opgezegd?

Er worden 2 overeenkomsten met het COA gesloten: een huurovereenkomst en een bestuursovereenkomst.

  1. De huurovereenkomst gaat over de huur door het COA van het pand. Hierin is afgesproken dat er een opzegtermijn is van een jaar voor beide partijen. Mocht het niet goed gaan om wat voor reden dan ook, dan is tussentijdse opzegging altijd mogelijk, rekening houdend met de wettelijke termijn en met de uithuizing van de AMV-ers. Dit monitoren we samen in het locatie- en omwonendenoverleg. Na vier jaar wordt er een evaluatie met COA en de omwonenden gepland om te bezien of we nog vijf jaar willen verhuren.
  2. Anderzijds gaan we een bestuursovereenkomst afsluiten met het COA. Hierin komen afspraken te staan over leefbaarheid en eventuele overlast, onderwijs, zorg en het contact met de buurt. Tijdens de vergadering over de aankoop en de goedkeuring voor de financiering van het pand door de raad, wordt de raad ook gevraagd om wensen en bedenkingen mee te geven over de concept bestuursovereenkomst.  We weten inmiddels al veel over de wensen en zorgen van de omwonenden via de informatiebijeenkomst, de insprekers en de mails en brieven die we hebben ontvangen. In het omwonendenoverleg bespreken we wat hiervan vastgelegd moet worden in de bestuursovereenkomst en hoe we deze afspraken met elkaar via het overleg monitoren.

Hoe zit het financieel, wie betaalt wat?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vinden van locaties voor asielopvang en dragen de zorg vervolgens over aan het COA. De gemeente heeft het pand aangekocht voor 1.928.500 euro (inclusief kosten koper). We verhuren de woning aan het COA tegen een kostprijsdekkende huursom van 75.900 euro per jaar. De huur wordt afgeschreven op de investering die de gemeente doet met de aankoop van het pand. Het COA draagt alle lasten van de huur, verbouwing, inrichting en exploitatie van het pand. De gemeente is verantwoordelijk voor het groot onderhoud.

Als de huurperiode om bepaalde reden eerder afloopt dan 5 jaar en we geen nieuwe invulling vinden of de verkoopwaarde is verminderd, drukken de gederfde kapitaalslasten van het pand op de exploitatiebegroting van de gemeente. Als beheersmaatregel kent de huurovereenkomst een wederzijdse opzegtermijn van een jaar, zodat de gemeente voldoende tijd heeft om een andere invulling te geven aan het pand.

Hoe gaan we om met een eventuele waardedaling van mijn woning?

Als u vindt dat de waarde van uw woning is gedaald als gevolg van de aanwezigheid van de amv’ers, dan kunt u bij de gemeente een verzoek indienen voor een tegemoetkoming in deze ‘planschade’. Dat kan alleen nu nog niet. Daarvoor moet de benodigde omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan eerst onherroepelijk zijn vastgesteld.

Wat gebeurt er met het pand als het COA vertrekt?

De uitbreiding van de gemeentelijke vastgoedportefeuille met de Heemsteedse Dreef 156 past goed binnen de Woonvisie. Met de aankoop van het pand wordt de flexibele schil van vastgoed vergroot. De solide en ruim opgezette bouw van de woning is redelijk uniek. Met interne verbouwingen in het pand, kan de locatie geschikt worden gemaakt voor amv’ers en andere doelgroepen in de toekomst. In de Woonvisie zijn verschillende specifieke doelgroepen benoemd die voor toekomstig gebruik in aanmerking komen. Denk aan mensen die een beschermd of beschut wonen plek nodig hebben of extra zorg. De veranderingen in de samenleving gaan snel, dus welke groep over vijf of tien jaar een urgente woonbehoefte heeft, is nu nog niet duidelijk. Het kan ook zijn dat de gemeente besluit het pand weer te verkopen.

Hoe zit het met het zogenaamde ‘gelijkheidsbeginsel’, is het huisvesten van studenten in een pand ook mogelijk?

Kamersgewijze verhuur van uw huis voor bijvoorbeeld studenten is op dit moment toegestaan.