Informatieavond buurtbewoners Glipperweg op 27 november 2023

Agenda

 • Aanleiding
 • Uitkomst van het onderzoek
 • Volgende stappen
 • Vragen van buurtbewoners

Aanleiding

Wethouder Anneke Grummel vertelt dat Heemstede behoefte heeft aan meer permanente flexibel inzetbare woningen, ofwel flexwoningen. Daarom heeft gemeente de inzet van het gemeentelijk vastgoed aan de Lieven de Keylaan 24, Glipperweg 55-57 en Kerklaan 61 onderzocht. Zij informeert de buurtbewoners rond de Glipperweg 55-57 over de uitkomsten van het onderzoek.

Uitkomst van het onderzoek

Er zijn zes mogelijkheden bekeken. Deze variëren van aanpassen van het bestaande gebouw tot nieuwbouw met drie lagen. De voorkeur van het college gaat uit naar de volgende bouwvariant:

 • het bestaande gebouw vervangen door nieuwbouw
 • met 2 bouwlagen
 • het gebouw heeft een bouwstijl die bij de buurt past
 • er komen ongeveer 18 zelfstandige wooneenheden voor maximaal 54 personen
 • het streven is om een gemeenschappelijke ruimte voor buurtactiviteiten in te passen
 • het nieuwe gebouw wordt op zijn vroegst in de zomer van 2025 opgeleverd
 • de flexwoningen zijn eerst bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen. Later kunnen hier tijdelijk andere Heemstedenaren met urgentie komen wonen, zoals jongeren, statushouders en (her)starters

Het nieuwe gebouw past goed in de bestaande omgeving, krijgt een hoog duurzaamheidslabel (zoals A+++) en zal daardoor relatief lage onderhouds- en energiekosten hebben. De parkeerdruk neemt iets toe, maar past binnen het parkeerbeleid.

Volgende stappen (onder voorbehoud)

2023

 • 4 december: de raadscommissie Samenleving geeft haar zienswijze op het verder uitwerken van de voorkeursvariant (mogelijkheid tot inspreken door buurtbewoners)

2024

 • De voorkeursvariant wordt verder uitgewerkt, de kosten en baten worden inzichtelijk gemaakt
 • College van B&W neemt een besluit over de plannen (inclusief financieringsvoorstel)
 • De omwonenden worden geïnformeerd over plannen
 • Commissie Samenleving bespreekt het collegebesluit (mogelijkheid tot inspreken door buurtbewoners)
 • Raad neemt een besluit over het beschikbaar stellen van financiële middelen om de plannen voor de Glipperweg uit te voeren
 • Start ruimtelijke procedures: tijdens de ruimtelijke procedures vindt participatie plaats
 • Verlenen omgevingsvergunning: daarna kan er beroep worden aangetekend
 • Start sloop-nieuwbouw

2025: Oplevering en ingebruikname flexwoningen

Vragen van buurtbewoners

Over het gebouw

Hoe groot zijn de ruimtes?

De woonruimtes zijn ongeveer 30 m2 en de gezamenlijke buurtkamer is ongeveer 75 m2.

Voorheen konden we bijeenkomsten met buurtgenoten organiseren in de Princehof. Hoe gaat dat in de toekomst?

In de voorkeursvariant is een gemeenschappelijke ruimte (een ‘buurtkamer’) opgenomen die voor zowel de buurtbewoners als de bewoners van het pand is.

Waarom is er niet gekozen voor de variant met een bouwlaag?

De variant met een bouwlaag heeft minder plek voor mensen die een flexwoning nodig hebben. Ook sluit dit stedenbouwkundig niet goed aan bij de omgeving en zijn de kosten per flexwoning hoger dan bij de andere varianten.

Waarom heeft het college maar één voorkeursvariant uitgekozen?

Het college heeft als basis een voorkeursvariant gekozen om verder uit te werken. Het college vraagt aan de commissie Samenleving of het college met deze voorkeur op de goede weg is. Na de uitwerking van het plan is de raad aan zet. Dan pas komt er echt een besluit over de uitvoering.  

We willen graag een gebouw dat past in de buurt. Hoe ziet de gemeente dat?

De gemeente streeft ernaar om goed aan te sluiten op de bouwstijl in de omgeving. De plannen zijn nog in een pril stadium en het is mogelijk dat er de komende maanden nog iets verandert. Maar het is de bedoeling om in de stijl van de buurt te blijven.

Over de bewoners

Hoe komen jullie uit op 54 bewoners? Komen er dan ook 54 mensen wonen?

In het gebouw komt mogelijk ruimte voor 18 wooneenheden met drie bedden. Zo komen we uit op maximaal 54 personen. Dit betekent niet dat er ook 54 personen komen wonen. Dit heeft te maken met de gezinssamenstelling van de bewoners. In het geval van een koppel bijvoorbeeld, blijft er een plek onbezet in hun woonruimte. We mengen geen gezinnen in een woonruimte.

Kunnen er ook asielzoekers in komen?

Dat ligt niet voor de hand. Hierover is geen contact geweest met het COA.

Over buiten en de buurt

Wat betekenen de plannen voor de parkeerdruk?

Uit onderzoek blijkt dat de parkeerdruk voor de buurt passend blijft, maar wel iets omhoog gaat. De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor mensen die hulp van de gemeente nodig hebben om onderdak te vinden. Voor deze groepen mensen gaan we uit van een laag autobezit.

Hoe gaat het tijdens de verbouwing met parkeren?

De buurtbewoners vragen aandacht voor het beperken van overlast tijdens de bouw. De gemeente zegt toe een plan te maken over waar en wanneer er wordt begonnen met bouwen en waar er wanneer het beste geparkeerd kan worden.

Over inspraak en communicatie

Niet iedereen was op de hoogte van deze bijeenkomst. Hoe kan dat?

De gemeente heeft informatie geplaatst op heemstede.nl, een brief aan de buurtbewoners gestuurd en informatie in de Heemsteder geplaatst. De buurtbewoners vertellen dat de brief niet bij iedereen is bezorgd. De gemeente was juist overgestapt op een andere partij om de bezorging van de post te verbeteren en gaat dit uitzoeken.

We willen graag proactief geïnformeerd worden. Hoe gaat de gemeente dit doen?

De gemeente informeert de buurtbewoners op belangrijke momenten proactief. Voor deze bijeenkomst heeft de gemeente actuele informatie op heemstede.nl/huisvesting geplaatst. Aanvullend daarop heeft de gemeente een brief aan de buurtbewoners gestuurd en informatie in de Heemsteder gezet. De verslaglegging van deze avond gaat via heemstede.nl, de digitale bewonersbrief en de Heemsteder.

Wanneer wordt hier verder over besloten?

De raadscommissie Samenleving geeft op 4 december haar zienswijze op de plannen. Als bij verdere uitwerking van het plan blijkt dat een voor de gemeente haalbaar plan ligt, zal de raad hier medio 2024 een besluit overnemen. 

Hebben omwonenden recht op inspraak?

Omwonenden kunnen hun wensen delen met de raadscommissie Samenleving door in te spreken tijdens de vergadering op 4 december. De commissie gebruikt de vergadering om vragen te stellen aan het college en een advies te geven aan de raad. Elke inspreker krijgt 5 minuten spreektijd aan het begin van de vergadering. Omwonenden die willen inspreken, kunnen zich aanmelden via griffie@heemstede.nl Het is ook mogelijk de vergadering als bezoeker bij te wonen. Daarvoor is aanmelden niet nodig. Lees meer over inspreken bij de raadscommissie Ook later in het besluitvormingsproces is het nog mogelijk om in te spreken.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u dan op de digitale bewonersbrief over statushouders en vluchtelingen We verzenden namelijk vanwege de duurzaamheid niet altijd brieven per post. Op deze webpagina plaatsen we steeds nieuwe informatie.
Heeft u ondertussen vragen? Neem dan contact met ons op via flexwonen@heemstede.nl