Informatieavond buurtbewoners Kerklaan op 27 november 2023

Agenda

 • Aanleiding
 • Uitkomst van het onderzoek
 • Volgende stappen
 • Vragen van buurtbewoners

Aanleiding

Wethouder Eveline Stam vertelt dat Heemstede behoefte heeft aan meer permanente flexibel inzetbare woningen, ofwel flexwoningen. Daarom heeft gemeente de inzet van het gemeentelijk vastgoed aan de Lieven de Keylaan 24, Glipperweg 55-57 en Kerklaan 61 onderzocht. Zij informeert de buurtbewoners rond de Kerklaan 61 over de uitkomsten van het onderzoek.

Uitkomst van het onderzoek Kerklaan 61

De vraag aan de raadscommissie Samenleving is om een zienswijze te geven op het voornemen om de locatie te verkopen aan een woningcorporatie. Bij een positieve zienswijze worden de gesprekken hierover voortgezet. De voorkeur is dat de corporatie de nieuwbouw ontwikkelt en beheert en de gemeente voor de komende jaren zeggenschap heeft over welke groepen mensen er komen wonen.
Er is een massastudie gedaan om te verkennen hoe er flexwoningen op de Kerklaan 61 gebouwd kunnen worden. De voorkeur gaat uit naar de volgende variant:

 • Het vervangen van het huidige gebouw door nieuwbouw
 • Het gebouw ligt op hetzelfde terrein, maar meer richting het kruispunt
 • Er komen ongeveer 37 wooneenheden
 • Er komen gemeenschappelijke ruimtes, waarvan er een ook inzetbaar is voor buurtactiviteiten
 • Zoals het er op dit moment naar uitziet zijn de eerste bewoners Oekraïense vluchtelingen
 • Later kunnen hier ook tijdelijk andere Heemstedenaren met urgentie komen wonen, zoals jongeren, statushouders en (her)starters
 • De verwachting is dat hierover eind 2024 een besluit kan worden genomen

Volgende stappen (onder voorbehoud)

2023

 • 4 december: de raadscommissie Samenleving geeft haar zienswijze op starten met onderhandelen met de woningcorporatie over de verkoop van de locatie (mogelijkheid tot inspreken door buurtbewoners)

2024

 • De onderhandelingen worden gevoerd
 • College van B&W neemt een besluit over de plannen als er overeenstemming is bereikt
 • De omwonenden worden geïnformeerd over plannen
 • Commissie Samenleving bespreekt het collegebesluit (mogelijkheid tot inspreken door buurtbewoners)
 • De gemeenteraad neemt een besluit over de verkoop van de locatie             
 • Na akkoord van de gemeenteraad, komt de overeenkomst tot stand. De woningcorporatie wordt de ‘initiatiefnemer’
 • De woningcorporatie start met de planontwikkeling, inclusief de ruimtelijke procedures

2025

 • Start sloop- en bouw

Vragen van buurtbewoners

Over het gebouw

Wat houdt flexwonen in?

Flexwoningen zijn permanente flexibel inzetbare woningen. De woningen zijn bedoeld voor mensen die dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben. Flexwoningen kunnen een overbrugging naar een gewone woning zijn. Het zijn zelfstandige woningen van rond de 35m2 met wc, douche en keuken.

Is het al zeker dat dit het ontwerp zal worden?

We kunnen op dit moment niet met 100% zekerheid zeggen dat dit het definitieve ontwerp gaat worden. Wel is dit een gewenste richting. Uiteraard bekijken we nauwkeurig of het uiteindelijke ontwerp bouwkundig voldoet aan alle eisen en of het past in de omgeving.

Kan de corporatie besluiten om zomaar een extra laag op het gebouw te bouwen?

Het huidige advies is gebaseerd op zorgvuldige ruimtelijke onderzoeken. En de gemeente(raad) bepaalt de uiteindelijke bouwhoogte. In de verkoopvoorwaarden kan bouwhoogte, volume en programma van de nieuwbouw worden vastgelegd.

Het lijkt op de tekening alsof er tegen de Brabantflat aan wordt gebouwd. Kan dat wel?

Aan de zijde van de nieuwbouw heeft de Brabantflat een blinde muur. De eerst woonlaag van de flat begint dus één bouwlaag hoger dan de begane grond. Het huidige politiebureau is op dezelfde manier tegen de Brabantflat aangebouwd.

Hoe zit het met geluidsoverlast tussen de flats?

De huidige volumes en hoogte van het pand zijn nog indicatief. We zullen de gebruikelijke onderzoeken uitvoeren om aan te tonen dat er geen sprake zal zijn van onaanvaardbare geluidsoverlast. Als het nodig is, zullen we maatregelen treffen om dat te voorkomen. Het effect van het bouwplan op de buurt heeft onze aandacht.

Over de bewoners

Wie komen er wonen in het gebouw?

Zoals het er op dit moment naar uitziet zijn de eerste bewoners Oekraïense vluchtelingen. De inzet is dat de gemeente de eerste tien jaar kan aangeven wie er komen wonen. De gemeente denkt hierbij ook aan Heemstedenaren met urgentie zoals jongeren, statushouders en (her)starters. Na die tijd bepaalt de woningbouwcorporatie welke groepen mensen er komen te wonen.

Komt er 24/7 begeleiding in het pand?

Voor de Oekraïense vluchtelingen komt er geen 24/7 begeleiding. Wel zal er een vast aanspreekpunt zijn en wordt de locatie regelmatig bezocht door onze gastheren of gastvrouwen die ook de rol van huismeester hebben. Buurtbewoners kunnen altijd mailen als er vragen of opmerkingen zijn via flexwonen@heemstede.nl. Als blijkt dat er op termijn andere groepen mensen komen wonen, kijken we op dat moment welke vorm van beheer of begeleiding nodig is.

Kunnen er ook asielzoekers in komen?

Dat ligt niet voor de hand. Het plan is om dit pand te verkopen aan een woningbouwcorporatie. Bij de opvang voor asielzoekers ligt het beheer bij het COA.

Verdwijnen de Kohnstammlaan en Sportparklaan op een gegeven moment?

Ja, de locaties met tijdelijke woonunits gaan verdwijnen. Het is een uitgangspunt om zo min mogelijk van deze woonunits te gebruiken. Deze tijdelijke opvanglocaties zijn in verhouding ook duurder.

Over buiten en de buurt

Wat betekenen deze plannen voor de parkeerdruk?

Voor de flexwoningen wordt gerekend met 0,3 parkeerplaats per wooneenheid. Dat is volgens de parkeernorm in de gemeente. In de praktijk blijkt dat bewoners van flexwoningen een laag autobezit hebben. Er zijn op dit moment rond de 25 parkeerplekken ingetekend en dat is meer dan nodig is voor het pand. Dit aantal gaat misschien nog omlaag, om meer ruimte te geven aan groen. De nieuwe parkeervisie wordt in het eerste kwartaal van 2024 behandeld in de raad. De gemeente is zich bewust van het waterbedeffect dat in sommige wijken speelt en is bezig om deze puzzel te leggen.

Hoeveel overlast gaat de verbouwing geven?

Het streven is om de overlast tijdens de bouw te beperken. Zodra er concrete plannen zijn en er een aannemer bekend is, zullen er bewonersbijeenkomsten worden ingepland door de corporatie. Tijdens deze bijeenkomsten worden de maatregelen om bouwoverlast te minimaliseren besproken. Aandachtspunten zijn bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. 

Over inspraak en communicatie

Zijn er gevolgen voor de plannen voor de Kerklaan 61 als er veranderingen zijn in de plannen voor de Lieven de Keylaan 24 en de Glipperweg 55-57?

Het klopt dat de samenhang groot is tussen de plannen voor deze drie locaties. De huidige bewoners van de Glipperweg verhuizen naar Lieven de Keylaan als de verbouwing klaar is. Dan kan de Glipperweg verbouwd worden. Als dat klaar is kunnen de bewoners van de Kerklaan verhuizen naar Glipperweg en kan Kerklaan verbouwd worden. Als de raad bezwaren heeft tegen de plannen van een van de drie locaties, zal het college zich opnieuw beraden.

Hebben omwonenden recht op inspraak?

Omwonenden kunnen hun wensen delen met de raadscommissie Samenleving door in te spreken tijdens de vergadering op 4 december. De commissie gebruikt de vergadering om vragen te stellen aan het college en een advies te geven aan de raad. Elke inspreker krijgt 5 minuten spreektijd aan het begin van de vergadering. Omwonenden die willen inspreken, kunnen zich aanmelden via griffie@heemstede.nl Het is ook mogelijk de vergadering als bezoeker bij te wonen. Daarvoor is aanmelden niet nodig. Lees meer over inspreken bij de raadscommissie Ook later in de besluitvorming is er de mogelijkheid tot inspreken.

Hoe lang gaat het allemaal duren?

Als de commissie positief staat tegenover de voorgestelde koers, is het streven om medio 2024 een intentieovereenkomst te hebben. De raad neemt uiteindelijk een besluit over de mogelijke verkoop. Vervolgens worden er een ruimtelijke procedures doorlopen om de nieuwbouw mogelijk te maken. Hierbij wordt onderbouwd waarom de ontwikkeling gewenst, nodig en passend is.

Wie gaat er over de bouw? De corporatie en de gemeente?

Tussen de gemeente en de corporatie worden afspraken gemaakt over het bouwplan. Uiteindelijk dient de woningcorporatie een bouwplan in en bepaalt de gemeente of hiervoor een omgevingsvergunning wordt afgegeven.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u dan op de digitale bewonersbrief over statushouders en vluchtelingen We verzenden namelijk vanwege de duurzaamheid niet altijd brieven per post. Op deze webpagina plaatsen we steeds nieuwe informatie.
Heeft u ondertussen vragen? Neem dan contact met ons op via flexwonen@heemstede.nl