Oppervlaktewater

Nederland is een waterrijk land: het bestaat uit een netwerk van allerlei sloten, meren, rivieren en (droge) greppels. Dit alles bij elkaar noemen wij oppervlaktewater. Water wordt gebruikt door mens en dier, scheepsvaart en industrie. Omdat water van iedereen is, zijn afspraken gemaakt wie welk onderdeel van dit water beheert en wie het onderhoud uitvoert.
Zo kunt u bij de juiste overheidsinstelling uw melding doen.

Binnen de gemeente Heemstede is oppervlaktewater in beheer bij het waterschap (Hoogheemraadschap van Rijnland). Het waterschap zorgt voor 'droge voeten en schoon water'.

Droge voeten

Om water op peil te houden of om door te laten stromen, worden inlaten, stuwen, sluizen en pompen (gemalen) gebruikt. We noemen dit het watersysteem. Door steeds rekening te houden met de weersverwachting, kan goed gestuurd worden op een constant waterpeil. Zo nodig wordt water ingelaten of juist weggepompt.
Om ervoor te zorgen dat het water goed doorstroomt, heeft het waterschap ook de taak te baggeren en verwijdering van waterplanten voordat de najaar begint (natte periode). Dit wordt de schouw genoemd. Het waterschap zorgt er ook voor dat onze dijken hoog en sterk genoeg blijven om overstromingen tegen te gaan.

Schoon water

Het is belangrijk dat oppervlaktewater gezond blijft en voldoende zuurstof heeft. In gezond water leven veel soorten vis, insecten, kikkers, reptielen en waterplanten. Door schoon regenwater of soms water in te laten wordt voor aanvoer van water gezorgd.
Als de waterkwaliteit niet goed in balans is, kan het water er vies uitzien en gaan stinken. Vooral na een periode van mooi weer (droogte) is het goed te merken dat het waterleven in en op het water hier last van kan krijgen. Waterplanten en riet groeien dan sneller en het onderwaterleven is heel actief. Het zuurstofgehalte wordt dan (te) laag en dit kan zorgen voor dode vissen, zieke watervogels en toename van kroos. Ook kan het voorkomen dat bepaalde bacteriën, zoals blauwalg, gaat drijven. Als er dan geen regen meer valt kan, kunnen kroos of blauwalg gaan rotten en voor stankoverlast zorgen. 

Melding doen

Ziet u de waterkwaliteit achteruit gaan of heeft u vragen over het waterpeil?
Meld dit dan bij het waterschap via loket@rijnland.net of bel (071) 306 30 63

Mensen zijn graag op of aan het water. De gemeente zorgt ervoor dat de mensen gebruik kunnen maken van dit water en zorgt als vaarwegbeheer er bijvoorbeeld voor dat ligplaatsen voor pleziervaart goed bereikbaar zijn.
Ook heeft de gemeente de taak om de grond langs het water te beschermen. Als water stroomt, kan dit ervoor zorgen dat grond langs de waterkant in het water komt. De grond zakt dan in het water en zorgt voor ondieptes en lelijke kanten met spoelgaten. Om dit “afkalven” van grond te voorkomen wordt vaak beschoeiing geplaatst. De gemeente plaatst en herstelt beschoeiing in de openbare ruimte.

Groene oevers

Omdat het steeds belangrijker wordt dat de waterkwaliteit verbetert, helpt de gemeente mee aan een gezondere leefomgeving voor de dieren die langs en in het water leven. Door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers worden bijvoorbeeld de kikkers, insecten en salamanders aangetrokken om op deze plekken te blijven. Ze kunnen hier dan makkelijker in en uit te water komen. Ook zorgt dit ervoor dat vissen een paaiplek hebben en dat libellen hun eitjes kunnen leggen in het riet.

Drijfvuil

De gemeente zorgt er ook voor dat spullen, bijvoorbeeld fietsen, winkelwagens of plastic die in het water liggen, verwijderd worden.

Dode waterdieren

Ook in het water gaan vissen en eenden van nature dood, dit kan voor een behoorlijke stank zorgen. Na een paar dagen zinken dode vissen en is dit juist weer voedsel voor gezonde bacteriën en insecten. Dit is de natuur. Als u een dood dier in het water ziet drijven, meld dit bij de gemeente en haal dit dier niet zelf uit het water. Dieren kunnen dood zijn gegaan door botulisme dit kan een risico zijn voor uw gezondheid. Meerlanden haalt de dode dieren op een juiste manier op.

Als u meerdere dode dieren ziet, dan is er iets mis met de gezondheid van het water. Dan is het beste om ook een melding te doen bij het waterschap.

Bij een slechte waterkwaliteit kan de gemeente soms meehelpen met het doorspoelen van het water met behulp van een pomp. Hier zit wel een risico aan vast doordat water met een slechtere kwaliteit zo ook door water stroomt met een gezonde kwaliteit. De gemeente is hier terughoudend in.

Melding doen

Ziet u veel drijfvuil een dood dier of heeft u vragen over gemeentelijke oevers of beschoeiingen?
Meld dit via onze meldingenpagina of bel ons via 14 023

Wonen aan het water

Als u aan het water woont heeft u zelf ook de zorg om het water en de kanten netjes te houden. U kunt uw grond beschermen tegen uitspoeling in het water door een beschoeiing te plaatsen.

Bent u eigenaar van water?

Als u voor een deel ook grondeigenaar bent van het water, dan heeft u ook de taak om dit deel water op diepte te houden en vrij te houden van riet. Dit is wettelijk vastgelegd. Het waterschap kan u hierover informeren.

Werkzaamheden in of aan het water? 

Als u van plan bent om werkzaamheden uit te voeren aan, boven of in het oppervlaktewater of dijk, heeft u toestemming nodig van het waterschap. U kunt dit melden via loket@rijnland.net of bel (071) 306 30 63

Gaat het om een bouwwerk, dan moet Gemeente Heemstede ook toestemming geven via een omgevingsvergunning Bouwen. Lees meer over het aanvragen van een omgevingsvergunning

U heeft toestemming nodig van het waterschap voor werkzaamheden bij oppervlaktewater. Zie contact waterschap. Gaat het om een bouwwerk, dan moet de gemeente ook toestemming geven via een omgevingsvergunning. Zie contact gemeente.

Gemeente via nummer 14 023 voor: Waterschap via (071) 306 30 63 voor: Grondeigenaar voor:
Beschoeiing langs de openbare weg Baggeren Beschoeiing in eigen tuin
Gemeentelijke oevers maaien Gezondheid van water Grondwateronttrekking
Drijfvuil, dode vis of watervogels Riet en kroos Onderbemaling
Vraag over een ligplaats Dijken Doorstroming van duikers
  Waterpeil  
Beschoeiing is bescherming van de oever door middel van bijvoorbeeld hout