Vragen en antwoorden over de opvanglocatie Heemsteedse Dreef

Hieronder vindt u de vragen die op 22 juni 2023 plenair zijn gesteld met antwoorden

Bekijk ook de vragen die na het plenaire gedeelte zijn gesteld

Over de amv’ers

Hoe gaan verschillende jongeren uit de verschillende landen met elkaar om?

De ervaring is dat gemixte groepen jongeren goed werken. Jongeren met een verschillende afkomst, achtergrond, jongens en meisjes. Zij leren zo om te gaan met verschillende culturen en gewoonten en het mixen voorkomt groepsvorming.

Hoe zit het met de leefruimte die de amv’ers krijgen?

Er zijn regels en kaders opgesteld die het COA hanteert en waaraan zij gebonden zijn. Zij schouwen een locatie vooraf om te beoordelen of ze met de locatie kunnen voldoen aan deze regels. Het COA heeft geconcludeerd dat er op deze locatie twintig tot vijfentwintig jongeren kunnen wonen.

Wat gebeurt er met jongeren die 18 jaar worden?

Nadat de jongeren 18 jaar zijn geworden is het COA verantwoordelijk voor hun vervolgopvang. Ze gaan dan over naar een reguliere opvang voor asielzoekers.  

Hoe lang blijven de jongeren in de locatie?

Op dit moment blijven jongeren gemiddeld 1 à 2 jaar op dezelfde locatie. Zodra jongeren een status en dus een verblijfsvergunning hebben gekregen, wordt het Nidos verantwoordelijk voor hun herhuisvesting.

Krijgen de jongeren taallessen voor betere integratie?

Ja. Het is belangrijk dat de kinderen naar het (middelbaar) onderwijs gaan. Ze gaan daarvoor naar het het ISK in Haarlem of Hoofddorp, in dit onderwijs staat de Nederlandse taal centraal tijdens alle lessen. Omdat daar soms knelpunten liggen, werken we ook nauw samen met andere gemeenten, schoolbesturen en het COA om de onderwijszekerheid zoveel mogelijk te garanderen.

Op momenten dat er geen onderwijs voor de amv’ers beschikbaar is, worden er andere vormen van dagbesteding georganiseerd, van taallessen tot sporten, van cultuur tot activiteiten op de locatie zelf. Dit verschilt van locatie tot locatie.

Over de buurt

Hoe zijn jullie tot deze locatie gekomen?

Vanaf begin 2022 zijn we op zoek naar locaties voor diverse doelgroepen. Toen duidelijk werd dat we ook een taakstelling kregen voor het opvangen van asielzoekers hebben we locaties aan de Leidsevaartweg voorgesteld. Deze locaties zijn afgevallen. Daarna zijn we zoek gegaan naar alternatieven. We hebben gekeken naar zowel private als gemeentelijke gronden en panden. De meeste locaties zijn gepubliceerd, op een aantal private gronden en panden na. Dit vanwege de onderhandelingen of gevoeligheden die kunnen spelen rondom een locatie. Of op verzoek van de eigenaar van de locatie. De Heemsteedse Dreef is via een makelaar gevonden.

Waar kan ik de lijst met locaties vinden die de gemeente heeft bekeken?

De locaties die eerder in beeld zijn geweest zijn, staan in de Quickscan 

Passen amv’ers wel in onze buurt?

We vormen een sterke samenleving in Heemstede met draagkrachtige en slagvaardige bewoners. Samen en in de buurt kunnen we veel betekenen voor deze relatief kleine groep jongeren. Er is geen andere opvang in deze wijk. Er komt een sociaal programma zodat de jongeren goede aansluiting kunnen vinden bij de Heemsteedse samenleving en in de buurt en er voldoende dagbesteding is.

Welke ervaringen zijn er met opvang van amv’ers in andere buurten?

In Driehuis in gemeente Velsen en in een buurt in Den Helder worden ook amv’ers op een kleinschalige locatie opgevangen. De ervaringen hier zijn positief. Zie hiervoor:

Wordt de verkeersdruk niet te hoog in de straatjes?

De jongeren zullen vooral gebruik maken van de fiets en zelf hun boodschappen doen. Mocht sprake zijn van verkeersoverlast, dan leggen we de situatie voor aan onze verkeerskundigen of we geven opdracht om te handhaven.

Welke mogelijkheden hebben omwonenden om mee te helpen met integreren?

We juichen de bijdrage van vrijwilligers van harte toe, zoals het organiseren van huiswerkbegeleiding, sportles of creatieve lessen. Samen met de inwoners, betrokken organisaties en de vluchtelingen willen we zo snel mogelijk een veilige en leefbare opvang organiseren. We bekijken daarbij hoe de jongeren aansluiting kunnen vinden in de buurt. Iedere opvangplek is maatwerk als het gaat om het betrekken van omwonenden.
De gemeente maakt een sociaal programma, samen met het COA en andere partners waarmee we al samenwerken voor de opvang voor Oekraïners en statushouders. Daarin is plek voor bijvoorbeeld sporten en welzijn, zoals ruimte voor ontmoetingen. Ook kijken we hoe we hun integratie kunnen stimuleren via meedoen aan activiteiten.

Als de gemeenteraad instemt met de financiering van de Heemsteedse Dreef 156 plannen we een tweede bijeenkomst in. Deze gaat over onderwerpen als leefbaarheid, invulling van de buitenruimte en de sociale kant van het contact tussen de bewoners en omwonenden, zoals kennismakingsactiviteiten. Ook kan er na de verbouwing en voordat de eerste bewoners het pand betrekken een kijkdag georganiseerd worden. U kunt zich opgeven om vrijwilliger te worden flexwonen@heemstede.nl

Over de veiligheid

Hoe garanderen we de leefbaarheid?

Jongeren tussen de 15 en 18 jaar die zonder ouders in Nederland verblijven worden gekoppeld aan een voogd. Er is dag en nacht begeleiding voor ze en in de beginperiode is er extra begeleiding. De locatie gaat niet open zonder voldoende begeleiding.
Het college en het COA gaan een bestuursovereenkomst aan over de opvanglocatie. Hierin maken we afspraken over leefbaarheid en eventuele overlast, onderwijs, zorg en het contact met de buurt. We starten een locatieoverleg tussen COA en de gemeente en hebben een omwonendenoverleg waar naast omwonenden, COA en gemeente ook de wijkagent en handhaving aanschuift. U kunt zich als vertegenwoordiger van de buurt aanmelden voor het omwonendenoverleg via flexwonen@heemstede.nl

Om opvanglocaties veilig en leefbaar te houden, heeft het COA huisregels waaraan alle amv’ers zich moeten houden. Ook komen er individuele afspraken over bijvoorbeeld hoe laat ben ze thuis moeten zijn in de avond en hoe laat het eten is. Net als bij iedere jongere.

Hoe wordt er omgegaan met incidenten? Zijn er bijvoorbeeld ervaringen met het gebruik van drugs?

Als jongeren hun medebewoners of COA-medewerkers niet in hun waarde laten of de huisregels overtreden, neemt het COA maatregelen. Er vinden dan gesprekken plaats met de jongeren, voogden, begeleiders, eventuele omgeving en partners. Gemeente en politie zijn hierin partner wanneer nodig. Het COA meldt strafbare feiten altijd bij de politie. Bij overlast neemt het COA maatregelen, samen met partners als politie en justitie. Uitgebreide informatie over de veiligheid op een opvanglocatie staat op de site van het COA.  Er is een zero tolerance beleid ten aanzien van drugs. De aanwezige begeleiders van het COA hebben niet eerder drugsgebruik meegemaakt, mede omdat dit voor een jongeren kan betekenen dat het de kans op een verblijfsvergunning verkleint.

Blijft onze buurt veilig voor meisjes?

De jongeren uit Heemstede zijn waarschijnlijk veel meer vrijheid gewend dan de jongeren die hier komen. De ervaringen in het land met andere kleinschalige locaties in een woonwijk is dat dit goed gaat. Met de jongeren in de opvanglocatie worden duidelijke afspraken gemaakt over omgang in Nederland, de taal en de gewoonten.